โพลชี้ "ปัญหาปากท้อง-ทุจริต" คนรอให้รัฐบาลทำให้สำเร็จมากสุด

วันที่ 11 พ.ย. 2561 เวลา 19:45 น.
โพลชี้ "ปัญหาปากท้อง-ทุจริต" คนรอให้รัฐบาลทำให้สำเร็จมากสุด
ซูเปอร์โพลเผยปัญหา "ปากท้อง-ทุจริต" เป็นวาระเร่งด่วนที่คอรอให้รัฐบาลทำสำเร็จมากสุด ครัวเรือนเผยฐานะการเงินยังเหมือนเดิมเมื่อเทียบกับ 5 ปีที่แล้ว

เมื่อวันที่ 11 พ.ย. นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง เศรษฐกิจครัวเรือน ทำการสำรวจกลุ่มตัวอย่างจำนวนทั้งสิ้น 1,165 คน โดยดำเนินโครงการระหว่าง 1 – 10 พ.ย. 2561 ที่ผ่านมา สรุปผลได้ดังนี้

เมื่อถามถึงฐานะการเงินของทุกคนในครัวเรือนปีนี้ เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว พบว่า กว่า 1 ใน 3 ตอบว่าแย่กว่าปีที่แล้ว ร้อยละ 35.2 ตอบว่าเหมือนเดิม และ ร้อยละ 30.5 ตอบว่าดีขึ้น แต่เมื่อเปรียบเทียบกับ 5 ปีก่อน พบว่า ร้อยละ 31.4 ตอบว่าดีขึ้น ร้อยละ 42.4 ตอบว่าเหมือนเดิม และร้อยละ 26.2 ตอบว่าแย่ลง

เมื่อถามถึงอนาคตในอีก 12 เดือนข้างหน้า ถึงฐานะการเงินของทุกคนในครัวเรือน พบว่า เกินครึ่งหรือร้อยละ 53.9 คิดว่าจะดีขึ้น ร้อยละ 39.1 จะเหมือนเดิม และร้อยละ 7.0 จะแย่ลง นอกจากนี้ เมื่อถามถึงอนาคตในอีก 5 ปีข้างหน้า พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 64.5 คิดว่าจะดีขึ้น ร้อยละ 30.4 คิดว่าจะเหมือนเดิม และร้อยละ 5.1 คิดว่าจะแย่ลง

ที่น่าพิจารณาคือ 10 วาระเร่งด่วนที่รอรัฐบาลทำให้สำเร็จ พบว่า ร้อยละ 66.6 ระบุปัญหาปากท้อง ค่าครองชีพ ร้อยละ 65.1 ปัญหาทุจริต คอรัปชั่น ร้อยละ 59.3 ส่งเสริมคนไทยทำธุรกิจค้าขาย เพิ่มรายได้ ร้อยละ 55.8 ช่วยเหลือเกษตรกร ร้อยละ 52.7 จัดระเบียบสังคม แก้ยาเสพติด วินรถรับจ้าง ปลอดภัยอาชญากรรม แก้ปัญหาค้ามนุษย์ ร้อยละ 44.1 ระบุปัญหาสุขภาพประชาชน โรงพยาบาลบริการรักษาไม่ดี ร้อยละ 40.8 ระบุ อุบัติเหตุและความปลอดภัยทางถนน วินัยจราจร ขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนด คนขับรถไม่จอดให้คนข้ามบนทางข้าม ร้อยละ 36.7 ระบุปัญหาว่างงาน คนไทยถูกแย่งงานทำ ร้อยละ 35.9 ระบุปรับปรุงด้านการศึกษา อนาคตเด็กและเยาวชน และร้อยละ 30.0 ระบุอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต