"ภูมิใจไทย” ชูเรียนออนไลน์ตอบสนองตลาดแรงงาน

วันที่ 10 พ.ย. 2561 เวลา 12:48 น.
"ภูมิใจไทย” ชูเรียนออนไลน์ตอบสนองตลาดแรงงาน
"ภูมิใจไทย” ชูนโยบายพัฒนาการศึกษา เน้นเรียนออนไลน์ ยกเครื่องหลักสูตรมุ่งสนองตลาดงาน

ดร.พะโยม ชิณวงศ์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน คณะทำงานยุทธศาสตร์พรรคภูมิใจไทย เปิดเผยว่า นอกจากทางพรรคจะวางแนวทางในการแก้ปัญหาหนี้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาแล้วทางพรรคได้มีการต่อยอดด้วยการระดมนักวิชาการเพื่อจัดทำแนวคิดในการปฏิรูปการศึกษา ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเท่าเทียม ลดข้อจำกัดด้านค่าใช้จ่าย ขณะเดียวกัน การศึกษา นอกระบบ เป็นเรื่องที่พรรคให้ความสำคัญ เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิต ต่อยอดจากการศึกษาในระบบ

อย่างไรก็ตาม การเรียนออนไลน์ เป็นแนวคิดที่ทางพรรคกำลังดำเนินการ ภายใต้แนวคิด Thailand Sharing university โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนหากดูจากระบบการศึกษาแล้วพบว่า มีความเหลื่อมล้ำมาก แนวคิดดังกล่าว ทางพรรคไม่ได้สนใจแต่เรื่องของการใช้เทคโนโลยี แต่ยังหมายถึงเมื่อจบแล้วต้องได้รับการยอมรับจากสังคม นอกจากนั้น เราต้องปรับหลักสูตร เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ให้เด็กจบมามีงานทำ สนองตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

"การดำเนินการนั้นจำเป็นที่จะต้องมีการแก้ไขระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือแม้แต่การแก้ไขเรื่องของกฎหมาย เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนที่อยากเรียนแต่ติดข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ เวลา สถานที่ อาทิการสนับสนุนกฎหมายโฮมสคูล ให้นักเรียน สามารถเรียนจากในชุมชน แต่มีวุฒิการศึกษา  ไม่ถูกปฏิเสธจากตลาดแรงงาน รัฐต้องช่วยเหลือด้านการศึกษา ให้มากที่สุด เพื่อพัฒนาคน ในฐานะอนาคตของชาติ" คณะทำงานยุทธศาสตร์พรรคภูมิใจไทย