สนช.เห็นชอบกม.ประชารัฐ เดินหน้าโหมสวัสดิการช่วยเหลือประชาชน

วันที่ 09 พ.ย. 2561 เวลา 18:12 น.
สนช.เห็นชอบกม.ประชารัฐ เดินหน้าโหมสวัสดิการช่วยเหลือประชาชน
มติสนช.เอกฉันท์ เห็นชอบกม.ประชารัฐ เดินเครื่องโหมสวัสดิการช่วยเหลือประชาชน

เมื่อวันที่ 9 พ.ย. ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเอกฉันท์ 164 คะแนน สมควรให้ประกาศใช้ร่างพ.ร.บ.การจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม เป็นกฎหมาย

ทั้งนี้ สาระสำคัญของร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ คือ การกำหนดคำนิยามคำว่า ประชารัฐสวัสดิการ ไว้ในมาตรา 3 โดยให้หมายถึง สวัสดิการที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มศักยภาพให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีความเป็นอยู่ดีขึ้น และสนับสนุนโครงการที่ให้บริการทางสังคมแก่ประชาชน โดยมีการดำเนินการร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชชน อันจะเป็นการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจให้เป็นไปอย่างยั่งยืน

ขณะเดียวกัน มาตรา 4 บัญญัติให้คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม โดยมีรมว.คลังเป็นประธานโดยตำแหน่ง

ส่วนหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการฯ ที่สำคัญ อาทิ เสนอนโยบาย แผนการดำเนินงาน มาตรการหรือโครงการเกี่ยวกับประชารัฐสวัสดิการที่เป็นการให้ความช่วยเหลือในการดำรงชีพและเพิ่มศักยภาพให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย พิจารณาการสนับสนุนโครงการที่ให้บริการทางสังคมที่จัดทำขึ้นโดยหน่วยงานของเอกชน มูลนิธิ หรือองค์กรสาธารณประโยชน์ เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังให้จัดตั้งกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม โดยเงินของทุนให้จ่ายได้เพื่อการจัดประชารัฐสวัสดิการและกิจการ ดังนี้ 1.การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 2.การสนับสนุนโครงการที่ให้บริการทางสังคมที่จัดทำขึ้นโดยหน่วยงานของเอกชน มูลนิธิ หรือองค์กรสาธารณประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในภาวะลำบากทุกประเภท และ 3.การดำเนินงานและบริหารกองทุนตามที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ