ครม.แต่งตั้งรองเลขาฯกฤษฎีกา-ผู้ว่ากฟน.

วันที่ 26 ต.ค. 2553 เวลา 19:36 น.
ครม.แต่งตั้ง "ครม." แต่งตั้งผู้ ธรรมนิตย์ สุมันตกุล "รองเลขาฯกฤษฎีกา"-"อาทร สินสวัสดิ์" เป็น ผู้ว่าฯกฟน.

นายมารุต มัสยวณิช รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ( ครม.) อนุมัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เสนอแต่งตั้ง นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล กรรมการร่างกฎหมายประจำ ( นักกฎหมายกฤษฎีกาทรงคุณวุฒิ ) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2553 ซึ่งเป็นวันที่มีคำสั่งให้รักษาราชการแทนในตำแหน่งดังกล่าว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้น

นอกจากนี้ครม.ยังเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้ง นายอาทร สินสวัสดิ์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ การไฟฟ้านครหลวง โดยให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนคงที่เดือนละ 442,000 บาท ตามที่กระทรวงการคลังได้ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 ตามมติคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง