ครม.ไฟเขียวแผนพัฒนาศก.3ฝ่าย

วันที่ 26 ต.ค. 2553 เวลา 16:22 น.
ครม.เห็นชอบแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย เน้นรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจ พร้อมปรับปรุงระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน

นายวัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ( ครม. )เห็นชอบในหลักการร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับผู้นำ ครั้งที่ 5 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Joint Statement of the Fifth Indonesia – Malaysia – Thailand Growth Triangle : IMT-GT, Final Draft) โดยมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ( สศช. ) ไปประสานงานกับฝ่ายเลขานุการระดับชาติแผนงาน IMT-GT  ของอินโดนีเซียและมาเลเซีย และศูนย์ประสานงานความร่วมมืออนุภูมิภาค IMT-GT ในการพิจารณาปรับปรุงร่างแถลงการณ์ร่วม  เพื่อกำหนดทิศทางของการดำเนินการต่อไปตามวิสัยทัศน์ของแผนงาน IMT-GT

ทั้งนี้ให้ดำรงไว้ซึ่งเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการปรับตัวต่อวิกฤตเศรษฐกิจของโลก และเชื่อว่าการเร่งรัดการดำเนินการตามแผนงานจะช่วยในการบรรลุเป้าหมายของอาเซียนในการเป็นประชาคมเศรษฐกิจภายในปี 2558 

รวมถึงการยเน้นย้ำความสำคัญในการปรับปรุงกฎระเบียบด้านโลจิสติกส์ พิธีการศุลกากร การตรวจคนเข้าเมือง และการตรวจสินค้า เพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงทางโครงสร้างพื้นฐาน โดยใช้กรอบดำเนินการของอาเซียน และบทบาทของภาคเอกชน โดยเฉพาะสภาธุรกิจ IMT-GT พร้อมทั้งต้อนรับรัฐบาลญี่ปุ่นและสถาบันวิจัยทางเศรษฐกิจเพื่ออาเซียนและเอเชียตะวันออก (ERIA) ที่ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรการพัฒนาที่มีศักยภาพของ IMT-GT