กางผลโพลดูความเห็นคนไทย เลือกผู้สมัคร-พรรคอย่างไรไปเป็น"ส.ส."

วันที่ 14 ต.ค. 2561 เวลา 10:10 น.
กางผลโพลดูความเห็นคนไทย เลือกผู้สมัคร-พรรคอย่างไรไปเป็น"ส.ส."
ดุสิตโพลเผยคนไทยเน้นเลือกผู้สมัครส.ส.ที่ ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม ขณะที่พรรคการเมืองต้องมีนโยบายทำได้จริง เน้นแก้ปัญหาเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 14 ต.ค. สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง คนไทยเลือกผู้สมัครและเลือกพรรคอย่างไร? ไปเป็นส.ส. โดยดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,073 คน ระหว่างวันที่ 10-13 ต.ค. 2561

ต่อกรณี ข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่างๆทางการเมืองไทยในช่วงนี้ ยังคงเป็นเรื่องของการเลือกตั้งที่คาดว่า จะมีขึ้นในต้นปีหน้า ปี 2562 ขณะที่ทุกพรรคการเมืองต่างมุ่งหวังชัยชนะในการเลือกตั้ง เป็นพรรคที่สามารถ ครองใจประชาชน เนื่องจากประชาชนคือ ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจเลือกผู้สมัครและเลือกพรรค "ไปเป็นส.ส." เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สรุปผลได้ ดังนี้

1. ประชาชนจะเลือกผู้สมัครแบบใด? ไปเป็น ส.ส.

อันดับ 1 เป็นคนดี ประวัติดี การศึกษาดี ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม 58.74%

อันดับ 2 ขยัน ทำงานเก่ง มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ทางการเมือง 33.33%

อันดับ 3 เป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์ เป็นคนรุ่นใหม่ ทันสมัย มีแนวคิดใหม่ๆ 26.07%

อันดับ 4 เป็นกันเอง เข้าถึงประชาชน พูดจาดี สุภาพ จริงใจ ไม่สร้างภาพ 23.50%

อันดับ 5 มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จัก มีผลงาน เป็นที่ยอมรับ 17.86%

2. พรรคการเมืองแบบใด? ที่จะทำให้ตัดสินใจเลือกผู้สมัครพรรคนั้นๆ เป็น ส.ส.

อันดับ 1 มีนโยบายดี ถูกใจประชาชน ทำได้จริง เน้นแก้ปัญหาเศรษฐกิจ 53.83%

อันดับ 2 เป็นพรรคที่เข้มแข็ง มั่นคง มีอุดมการณ์ 35.71%

อันดับ 3 หัวหน้าพรรคมีภาพลักษณ์ดี เป็นผู้นำ เป็นที่ยอมรับ 19.36%

อันดับ 4 มีการทำงานเป็นทีม ระบบการบริหารจัดการภายในพรรคดี เข้าถึงประชาชน 14.39%

อันดับ 5 มีการคัดเลือกว่าที่ผู้สมัครอย่างเหมาะสม และสนับสนุนอย่างเต็มที่ 11.70%

3. นโยบายหาเสียงเรื่องอะไร? ที่จะทำให้ถูกใจและเลือก ไปเป็น ส.ส.

อันดับ 1 ดูแลช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชน แก้ปัญหาหนี้สิน ความยากจน 47.93%

อันดับ 2 เน้นพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว /สร้างรายได้เข้าประเทศ 45.85%

อันดับ 3 พูดจริงทำจริง ทำตามสัญญา พัฒนาจังหวัด ท้องถิ่นให้เจริญ 33.92%

อันดับ 4 พัฒนาระบบขนส่งมวลชน การคมนาคม การศึกษา พลังงานและสิ่งแวดล้อม 28.01%

อันดับ 5 ส่งเสริมประชาธิปไตย สร้างความเข้มแข็งทางการเมือง บ้านเมืองสงบเรียบร้อย 17.22%

4. ประชาชนมีความวิตกกังวลเรื่องอะไร? ในการเลือกตั้งต้นปีหน้า (ปี 2562)

อันดับ 1 การทะเลาะเบาะแว้ง การเคลื่อนไหวทางการเมือง บ้านเมืองไม่สงบ 46.26%

อันดับ 2 ความไม่พร้อมของการจัดเลือกตั้ง อาจต้องเลื่อนเลือกตั้งออกไปอีก 38.50%

อันดับ 3 การทุจริต โกงเลือกตั้ง ซื้อเสียง ได้คนไม่ดีเข้ามาทำงาน 26.52%

อันดับ 4 การออกไปใช้สิทธิ การรับรู้ข่าวสารเลือกตั้งของประชาชน 24.12%

อันดับ 5 การใช้งบประมาณในการจัดการเลือกตั้งจำนวนมาก ไม่คุ้มค่า 14.53%