โปรดเกล้าฯ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

วันที่ 13 ต.ค. 2561 เวลา 11:18 น.
โปรดเกล้าฯ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ราชกิจจา เผยแพร่ ประกาศ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)  ฉบับแรกของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 13 ตค. เว็บไซต์ราชกิจจาเผยแพร่ ประกาศเรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯให้ประกาศว่า โดยที่รัฐธรรมนูญ มาตรา 65 บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว

และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรับผิดชอบในการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.)และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)แล้ว ให้นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เพื่อมีพระบรมราชโองการประกาศใช้เป็นยุทธศาสตร์ชาติต่อไป

บัดนี้ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้ดำเนินการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วและครม.ได้มีมติเมื่อวันที่ 5 มิ.ย.2561 เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบกับในคราวประชุมสนช.เมื่อวันที่ 6 ก.ค.2561 ที่ประชุมได้ลงมติให้ความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติแล้ว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ใช้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศ ณ วันที่ 8 ต.ค.2561 เป็นปีที่ 3 ในรัชกาลปัจจุบัน ผู้รับสนองพระราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

รายละเอียดทั้งหมด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/082/T_0001.PDF