นายกฯชวนคนไทยใส่เสื้อเหลือง13ต.ค.น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณร.9

วันที่ 05 ต.ค. 2561 เวลา 21:23 น.
นายกฯชวนคนไทยใส่เสื้อเหลือง13ต.ค.น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณร.9
“นายกฯ”เชิญชวนคนไทยสวมเสื้อเหลืองร่วมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ วันคล้ายวันสวรรคต “รัชกาลที่ 9” วันที่ 13 ตค. 

เมื่อวันที่ 5 ต.ค. พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”  ว่า นับตั้งแต่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 5 พ.ค.2493 ความว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ ได้ทรงปกครองแผ่นดินโดยทศพิธราชธรรม  ทรงมีพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ หลากหลายด้าน ทรงตรากตรำพระวรกาย และทรงงานหนัก เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุความยากจน และวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ “เปลี่ยนทุกข์ ให้เป็นสุข” อย่างยั่งยืน ผ่านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ไม่เพียงแต่สร้างประโยชน์ให้การดำรงชีวิตของพสกนิกรชาวไทยแต่ยังได้รับการยอมรับ และนำไปปฏิบัติอย่างแพร่หลาย ในนานาประเทศ ทรงมีพระราชประสงค์ให้ประชาชนมีความรู้ ความสามารถ พึ่งพาตนเองได้เพื่อจะได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในการดำเนินชีวิตตามอัตภาพ ของแต่ละคน ทรงมีพระราชหฤทัยที่มุ่งมั่น แน่วแน่ เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ แก่ปวงพสกนิกร มาเป็นเวลายาวนานกว่า 70 ปี ดังปรากฏเป็นโครงการพระราชดำริมากกว่า 4,000 โครงการเพื่อผืนแผ่นดินไทย จวบจนทุกวันนี้

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า เนื่องในวันที่ 13 ต.ค.นี้ เป็น วันคล้ายวันสวรรคต รัฐบาลขอเชิญชวนทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร่วมแสดงความจงรักภักดี และร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลด้วยการจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายฯอาทิ กิจกรรมทำบุญตักบาตร - เจริญพระพุทธมนต์หรือ กิจกรรมตามศาสนาที่ศาสนิกชนนับถือกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ การจัดนิทรรศการ และกิจกรรมอื่นใด ที่เป็นการน้อมรำลึกในพระราชกรณียกิจอันใหญ่หลวง ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชน ตามที่หน่วยงานเห็นว่าเหมาะสม และสมควร ในห้วงก่อน หรือหลัง วันคล้ายวันสวรรคต ของพระองค์ พร้อม ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน สวมเสื้อสีเหลือง อย่างพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ 13ต.ค. 2561  สิ่งสำคัญที่สุด นอกจากการน้อมนำศาสตร์พระราชา และหลักการทรงงานต่างๆ มายึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติ ในชีวิตประจำวันและการประกอบสัมมาอาชีพแล้ว อยากให้คนไทยทุกคน รู้ รัก สามัคคี มีความเพียรอันบริสุทธิ์ และมุ่งมั่นทำความดี ด้วยหัวใจ เพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืนต่อตนเอง สร้างความเจริญก้าวหน้าสถาพรต่อสังคมส่วนร่วม และร่วมใจ สร้างไทยไปด้วยกัน