"บิ๊กแดง" ลั่นจะไม่ยอมให้มีการทุจริต-เอาเปรียบประชาชน

วันที่ 01 ต.ค. 2561 เวลา 13:47 น.
"บิ๊กแดง" ลั่นจะไม่ยอมให้มีการทุจริต-เอาเปรียบประชาชน
พล.อ.อภิรัชต์ ประชุมเลขาฯคสช.ครั้งแรก ขอทุกคนร่วมมือให้สำเร็จอย่างเช่นที่ผ่านมา สั่งทุกฝ่ายเตรียมการสู่การเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 1 ต.ค. พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก คนใหม่ ในฐานะเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.  และผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย (ผบ.กกล.รส.) เริ่มประเดิมงานแรกหลังรับตำแหน่งใหม่ ด้วยการเป็นประธานการประชุมสำนักเลขาธิการ คสช.

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก คสช. เปิดเผยว่า พล.อ.อภิรัชต์ ขอให้ทุกส่วนงานร่วมมือร่วมใจกันขับเคลื่อนงานของ คสช.ให้บรรลุผลสำเร็จเหมือนเช่นที่ผ่านมา พร้อมกับได้ให้ความสำคัญต่อการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องในโครงการภาครัฐที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน โดยเฉพาะโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ซึ่งรัฐบาลกำลังขยายผลโครงการต่อจากที่ได้ดำเนินการไว้แล้ว

เลขาธิกา คสช.ระบุว่า “ไทยนิยม ยั่งยืน” เป็นนโยบายที่ดี ช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินและช่วยเหลือเกษตรกร สร้างประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อประเทศเป็นส่วนรวม

ทั้งนี้ให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย ยังคงร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและส่วนราชการ สื่อสารสร้างความเข้าใจในการดำเนินโครงการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของแต่ละพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

สำหรับการดูแลภาพรวมของประเทศ เพื่อเตรียมการสู่การเลือกตั้งนั้น เลขาธิการ คสช. ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ ที่จะต้องปฏิบัติงานในฐานะกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย ศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 13/2561 เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม) รวมถึงแนวทางที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดในการดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง เพื่อให้การรักษาความสงบเรียบร้อยในภาพรวมมีความสอดคล้องและเอื้ออำนวยต่อการเตรียมการของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง

พร้อมกันนี้ขอให้ทุกฝ่ายร่วมแรงร่วมใจสานต่องานที่ คสช.ได้ดำเนินการเพื่อประชาชนตลอด 4 ปีที่ผ่านมา อาจมีการปรับเปลี่ยนวิธีการตามสถานการณ์ แต่ยังคงไว้ซึ่งภารกิจสำคัญ โดยเฉพาะการรักษาความสงบเรียบร้อย การช่วยเหลือประชาชน จัดระเบียบสังคม รวมถึงการสร้างความสามัคคีปรองดอง

พร้อมย้ำว่า ในทุกการทำงานจะยึดประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ และจะไม่ยอมให้มีการทุจริตหรือเอาเปรียบประชาชนในทุกด้าน