สนช.เลื่อนถกร่างกม.น้ำถูกอภิปรายค้านหลายประเด็น

  • วันที่ 28 ก.ย. 2561 เวลา 18:43 น.

สนช.เลื่อนถกร่างกม.น้ำถูกอภิปรายค้านหลายประเด็น

ประธานสนช.เลื่อนการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำออกไปเป็น 4ต.ค.แทนหลังสมาชิกอภิปรายไม่เห็นด้วยกันเนื้อหาที่ถูกแก้ไขหลายประเด็นเป็นเวลานาน7ชั่วโมง

เมื่อเวลา 17.30น.นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้สั่งเลื่อนการประชุมเพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ ซึ่งเป็นร่างกฎหมายที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วออกไปก่อน โดยให้กลับมาพิจารณาใหม่อีกครั้งในวันที่ 4 ต.ค. ภายหลังมีสมาชิกสนช.อภิปรายไม่เห็นด้วยกับเนื้อหาที่คณะกรรมาธิการฯแก้ไขหลายประเด็นเป็นเป็นเวลาประมาณ7ชั่วโมง

ทั้งนี้ สาระสำคัญของร่างพ.ร.บ. คือ 1.โครงสร้างองค์กรบริหารจัดการน้ำ ให้มีสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นสำนักงานเลขานุการของ คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ตามคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 46/2560 ที่หน้าที่ผู้กำกับนโยบาย ให้ส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ปฏิบัติ 2. กำหนดให้มี ผังน้ำ หลักการคือ หากจะมีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่อยู่ในระบบทางน้ำตามผังน้ำจะต้องไม่ต้องเกิดการเบี่ยงเบนทางน้ำหรือกีดขวางการไหล ช่วยป้องกันน้ำแล้งน้ำท่วม จะทำให้เห็นถึงเส้นทางการระบายน้ำ และ3.กำหนดค่าธรรมเนียม การขอใบอนุญาตใช้น้ำประเภทที่สอง 10,000 บาท สำหรับการอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การผลิตไฟฟ้าและประปา และน้ำประเภทที่สาม 50,000 บาท สำหรับกิจการขนาดใหญ่ที่ใช้น้ำมาก หรือก่อให้เกิดผลกระทบข้ามลุ่มน้ำ โดยรายละเอียดการใช้น้ำแต่ละประเภทให้ นายกฯกำหนดให้กฎกระทรวง โดยต้องศึกษาและรับฟังความเห็นก่อนออกเป็นกฎกระทรวงต่อไป

ส่วนประเด็นที่สมาชิกสนช.อภิปรายไม่เห็นด้วย อาทิ การกำหนดเกี่ยวกับการใช้น้ำ ซึ่งเป็นเรื่องที่มีการเพิ่มขึ้นมาใหม่ โดยที่มีความสงสัยว่าการเพิ่มเรื่องดังกล่าวอาจจะกระทบกับสิทธิของประชาชนในการใช้น้ำ พร้อมกับมีบทกำหนดโทษ ทำให้มีความสงสัยว่าการแก้ไขในลักษณะนี้ได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามรัฐธรรมนูญมาตรา 77หรือไม่ มิเช่นนั้นอาจเป็นการพิจารณากฎหมายที่ขัดกับรัฐธรรมนูญได้

ขณะที่ คณะกรรมาธิการฯ ได้ทยอยชี้แจงและยืนยันว่าการพิจารณากฎหมายได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นครบถ้วน

ต่อมา เมื่อพิจารณาถึงบทเฉพาะกาล นายสมชาย แสวงการ เลขานุการวิปสนช. จึงเสนอต่อที่ประชุมให้ กมธ.วิสามัญ นำประเด็นต่างๆที่สนช.อภิปรายไม่เห็นด้วยไปปรับปรุงก่อนนำเข้าสู่การพิจารณาอีกครั้ ก่อนที่นายพรเพชรจะสั่งเลื่อนการประชุมออกไปในที่สุด

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ