นายกฯใช้ม.44คลายล็อคพรรคการเมืองเตรียมพร้อมรับการเลือกตั้ง

วันที่ 14 ก.ย. 2561 เวลา 16:35 น.
นายกฯใช้ม.44คลายล็อคพรรคการเมืองเตรียมพร้อมรับการเลือกตั้ง
หัวหน้าคสช.ใช้ม.44ปลดล็อคพรรคการเมืองให้สามารถทำกิจกรรมทางการเมืองได้ในบางกรณีเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเลือกตั้ง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 13/2561 เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม) โดยสาระสำคัญของประกาศฉบับนี้ เป็นการผ่อนคลายการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองที่จำเป็นบางกรณี ซึ่งพรรคการเมืองต้องดำเนินการก่อนการเลือกตั้ง เช่นการระดมทุนเข้าพรรค การเปิดรับสมาชิกพรรค การเลือกหัวหน้าพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรค ฯลฯ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ในช่วงระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่มีการประกาศ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในราชกิจจำนุเบกษา ซึ่งเป็นระยะเวลาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับต่อไป

คำสั่งนี้ ของหัวหน้าคณะคสช.มีผลใช้บังคับในทันทีหลังมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/225/T24.PDF