ครม.อนุมัติแต่งตั้งบิ๊กข้าราชการกระทรวงพัฒนาสังคมฯ-สำนักงบประมาณ

วันที่ 11 ก.ย. 2561 เวลา 15:40 น.
ครม.อนุมัติแต่งตั้งบิ๊กข้าราชการกระทรวงพัฒนาสังคมฯ-สำนักงบประมาณ
ครม.อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงกระทรวงพัฒนาสังคม 4 ตำแหน่ง สำนักงบประมาณระดับรองผอ.2ตำแหน่ง

เมื่อวันที่ 11 ก.ย. ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติแต่งตั้ง ข้าราชการระดับสูงกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอแต่งตั้ง จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย

  1. นายจีระศักดิ์ ศรีพรหมมา รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็น ผู้ตรวจราชการ
  2. นางพรสม เปาปราโมทย์ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็น ผู้ตรวจราชการ
  3. น.ส.สราญภัทร อนุมัติราชกิจ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง เป็น ผู้ตรวจราชการ
  4. นายสุทธิ จันทรวงษ์ รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็น ผู้ตรวจราชการ

นอกจากนี้ยังอนุมัติแต่งตั้งตามที่ สำนักงบประมาณ เสนอ จำนวน 2 ราย

  1. นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์ ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ เป็น รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
  2. นางพพิมพร โอวาสิทธิ์ ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ เป็น รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2561 เป็นต้นไป เพื่อทดแทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต