มาร์คแนะทำหลักสูตรการเรียนเน้นพัฒนาคุณภาพ

วันที่ 22 ต.ค. 2553 เวลา 10:29 น.
นายกรัฐมนตรี  แนะ จัดทำหลักสูตรการเรียนสอดคล้องภาวะเศรษฐกิจ สังคม เน้นพัฒนาคุณภาพ

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เปิดแถลงประกาศจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนรู้เพื่อการขับเคลื่อนหลักสูตรการจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผลสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยเห็นว่าการศึกษาในปัจจุบันจะมุ่งเน้นแต่เพียงการสร้างทักษะอย่างเดียวเท่านั้น แต่อาจลืมนึกถึงการจัดทำหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงทางสังคม

ทั้งนี้หากการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนไม่สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคม ก็จะส่งผลให้เกิดปัญหาการว่างงานได้ นอกจากนี้จะต้องมุ่งสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง เพราะภาวะสังคมในปัจจุบันมีความขัดแย้งสูง ดังนั้นจึงต้องมุ่งไปที่การสอนเรื่องการอยู่ร่วมกัน การเคารพสิทธิและหน้าที่ การมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ และสามารถยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้

นายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่า ขณะเดียวกันต้องไม่ลืมที่จะมุ่งเน้นสร้างค่านิยมเรื่องการรักการอ่าน เพราะการอ่านถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ และเป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุด นอกจากนี้การเรียนการสอนต้องมุ่งเน้นในเรื่องการสอนภาษาที่ไม่ใช่เพียงการติดต่อสื่อสารเท่านั้น เพราะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน ถ้าหากผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญทางภาษาก็จะทำให้เข้าถึงแหล่งข้อมูลได้มากขึ้น เพราะปัจจุบันข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีและความก้าวหน้าต่างๆ นั้น 90-100% จะเป็นตำราภาษาอังกฤษ