"สมเด็จพระสังฆราช"ห้ามใช้วัดเป็นสถานที่เคลื่อนไหวทางการเมือง

วันที่ 31 ส.ค. 2561 เวลา 18:39 น.
"สมเด็จพระสังฆราช"ห้ามใช้วัดเป็นสถานที่เคลื่อนไหวทางการเมือง
"สมเด็จพระสังฆราช"ลงพระนามในประกาศมหาเถรสมาคมห้ามใช้วัดทุกแห่งเป็นสถานที่ชุมนุมจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวทางการเมือง กำชับพระภิกษุ-สามเณรมิให้เกี่ยวข้องกับการเมืองตามคำสั้งมส.ที่ออกมาตั้งแต่เมื่อปี38

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก(อัมพร อมฺพโร) ทรงลงพระนามในประกาศมหาเถรสมาคม (มส.) เรื่อง ห้ามใช้วัดเป็นสถานที่ชุมนุม หรือสัมมนา หรือจัดกิจกรรม ที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบ และความแตกแยกขึ้นในสังคม ระบุว่า

ด้วย มส.ในการประชุมเมื่อวันที่ 20 ส.ค.61 ได้รับทราบพฤติการณ์ว่า มีการใช้อาคาร สถานที่ และพื้นที่ของวัด เป็นสถานที่จัดชุมนุม ประชุม สัมมนา เสวนา หรือกิจกรรมที่มีลักษณะ หรือเนื้อหาที่อาจเป็นการละเมิดกฎหมาย หรือกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือใช้จัดกิจกรรมเคลื่อนไหวทางการเมือง ซึ่งมีลักษณะเป็นการขัดคำสั่ง มส.ลงวันที่ 2 ม.ค.2538 เรื่อง ห้ามพระภิกษุสามเณรเกี่ยวข้องกับการเมือง พ.ศ.2538 อันเป็นการใช้สถานที่วัดผิดไปจากวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์เฉพาะการทำสังฆกรรม กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา การคณะสงฆ์ การสาธารณสงเคราะห์ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการเสริมสร้างความสามัคคีของประชาชน จึงมีมติให้ประกาศดังต่อไปนี้

1.ให้พระสังฆาธิการปฏิบัติและกวดขันมิให้พระภิกษุสามเณรเกี่ยวข้องกับการเมือง ตามคำสั่ง มส.ลงวันที่ 2 ม.ค.2538

2.ห้ามเจ้าอาวาสใช้ ยินยอม หรืออนุญาตให้ใช้วัดเป็นสถานที่จัดชุมนุน ประชุม สัมมนา เสวนา หรือมีกิจกรรมที่มีลักษณะหรือเนื้อหาที่อาจเป็นการละเมิดกฎหมาย หรือกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือให้ใช้จัดกิจกรรมเคลื่อนไหวทางการเมือง

3.หากมีผู้มาใช้วัดเป็นสถานที่จัดกิจกรรมดังกล่าวในข้อ 2 โดยพลการ ให้เจ้าอาวาสเข้าป้องกัน ห้ามปราม หรือระงับ มิให้มีการจัดกิจกรรมนั้นในวัดต่อไป ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นให้ขออารักขาจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

ที่มา http://mahathera.onab.go.th/files/mati_doc/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D%5B2%5D.pdf