ร้องสนช.ทบทวนกฎหมายท้องถิ่น

วันที่ 31 ส.ค. 2561 เวลา 12:27 น.
ร้องสนช.ทบทวนกฎหมายท้องถิ่น
สมาคมอบจ.-อบต. ร้องสนช.ทบทวนกฎหมายท้องถิ่น ชี้ขาดการมีส่วนร่วมและขัดรธน.

เมื่อวันที่ 31 ส.ค. นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย(อบจ.) นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายวิชัข ไตรรัตน์ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย(อบจ.) เข้ายื่นหนังสือต่อนายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่2 เพื่อคัดค้านการพิจารณาร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ทั้งนี้ เนื่องจากเห็นว่ามีบทบัญญัติที่ขัดต่อหลักการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น หลักความเป็นอิสระ ซึ่งหน่วยกำกับจะต้องกำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่าที่จำเป็น และจะต้องส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพในการจัดบริการสาธารณะ และกิจการสาธารณะให้กับประชาชน ประกอบกับร่างประมวลกฎหมายดังกล่าวไม่ได้เปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการร่างด้วย ทำให้ร่างประมวลกฎหมายดังกล่าวของกระทรวงมหาดไทยเกิดการทำงานซ้ำซ้อน และทำให้สังคมเกิดความสับสน จึงขอให้มีการทบทวนร่างกฎหมายดังกล่าว

ด้านนายพีระศักดิ์ กล่าวว่า ร่างกฎหมายฉบับนี้ยังไม่ได้เข้าสู่การพิจารณาของสภา เนื่องจากอยู่ในระหว่างกระบวนการรับฟังความคิดเห็น อย่างไรก็ตามหากร่างกฎหมายดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมสนช. ทั้งนี้เบื้องต้นได้ปรึกษากับประธานสนช.จะกำหนดมีตัวแทนของอบจ. อบต.และเทศบาลเข้ามาร่วมเป็นกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวด้วย