เปิดรายชื่อ 7 ว่าที่"กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ"ชุดใหม่

วันที่ 21 ส.ค. 2561 เวลา 16:28 น.
เปิดรายชื่อ 7 ว่าที่"กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ"ชุดใหม่
เปิดรายชื่อ 7 ว่าที่กสม. "อดีตเอกอัครราชทูต กรุงเฮก -อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ"ติดโผรายชื่อ สนช.เตรียมให้ความเห็นชอบ

เมื่อวันที่ 21 ส.ค. ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ที่มีนายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา เป็นประธาน ได้มีมติเสนอบุคคลให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ลงมติให้ความเห็นชอบในการดำรงตำแหน่งกสม.จำนวน 7 คน ดังนี้

1.นางสมศรี กาญอนันทสุข ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาชนปฏิรูปตำรวจ ในฐานะบุุคคลผู้มีประสบการณ์ในการทำงานด้านสิทธิมนุษยชนต่อเนื่องกันตามมาตรา 8 (1) ของพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยกสม.พ.ศ.2560

2.นายไพโรจน์ พลเพชร ประธานมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม ในฐานะบุุคคลผู้มีประสบการณ์ในการทำงานด้านสิทธิมนุษยชนต่อเนื่องกันตามมาตรา 8 (1) ของพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยกสม.พ.ศ.2560

3.นายจตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในฐานะบุคคลผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการสอนหรือทำงานวิจัยเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในระดับอุดมศึกษาตามมาตรา 8 (2) ของพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยกสม.พ.ศ.2560

4.บุญแทน ตันสุเทพวีรวงศ์ เลขาธิการมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา ในฐานะบุคคลผู้มีมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ตามมาตรา 8 (3) ของพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยกสม.พ.ศ.2560

5.นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ในฐานะบุคคลผู้มีีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารงานภาครัฐที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามมาตรา 8 (4) ของพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยกสม.พ.ศ.2560

6.นางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์ อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ ในฐานะบุคคลผู้มีีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารงานภาครัฐที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามมาตรา 8 (4) ของพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยกสม.พ.ศ.2560

7.นายสุรพงษ์ กองจันทึก กรรมการด้านนโยบายด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ในฐานะบุคคลผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านปรัชญา วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของไทยเป็นที่ประจักษ์ที่จะยังประโยชน์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามมาตรา 8 (4) ของพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยกสม.พ.ศ.2560

ทั้งนี้ ตามขั้นตอนประธานสนช.จะบรรจุเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมของสนช.เพื่อดำเนินการตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกสม.ก่อนมีมติให้ความเห็นชอบเป็นรายบุคคลต่อไป