ครม.อนุมัติตั้ง 10 บิ๊กข้าราชการสาธารณสุข

  • วันที่ 21 ส.ค. 2561 เวลา 15:47 น.

ครม.อนุมัติตั้ง 10 บิ๊กข้าราชการสาธารณสุข

ครม.อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข 10 ราย "ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์" นั่งเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

เมื่อวันที่ 21 ส.ค. ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดชุมพร ได้มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุข เสนอ แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง จำนวน 10 ราย เพื่อทดแทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ดังนี้

1.นายเกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมสุขภาพจิต

2.นายมรุต จิรเศรษฐสิริ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

3.นางพรรณพิมล วิปุลากร รองปลัดกระทรวงสาธารสุข ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมอนามัย

4.นายโอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารสุข ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

5.นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารสุข ให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

6.นายธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

7.นายศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

8.นายพิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

9.นายประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

10.นายไพศาล ดั่นคุ้ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง

มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ครม.ยังเห็นชอบ ตามที่กระทรวงมหาดไทย เสนอแต่งตั้ง นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม แทนผู้ที่เกษียณอายุราชการ

ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เช่นกัน

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ