ดุสิตโพลเผยคนส่วนใหญ่ตั้งใจไปเลือกตั้งครั้งใหม่

วันที่ 19 ส.ค. 2561 เวลา 10:32 น.
ดุสิตโพลเผยคนส่วนใหญ่ตั้งใจไปเลือกตั้งครั้งใหม่
สวนดุสิตโพลเผยประชาชนตั้งใจไปเลือกตั้งครั้งใหม่ ให้ความสำคัญด้านคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ของผู้สมัครมากสุด

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสำรวจความคิดเห็นกลุ่มตัวอย่างผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศ 1,083 คน เกี่ยวกับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในปี 2562 ระหว่างผู้ที่กำลังจะมีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรก กับ ผู้ที่เคยเลือกตั้งมาแล้ว

1) ความตั้งใจจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. ในครั้งต่อไป (ปี 2562) อันดับ 1 ไปแน่นอนร้อยละ 77.56 โดยเป็นผู้ที่กำลังจะมีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรก ร้อยละ 69.87 ผู้ที่เคยใช้สิทธิ์เลือกตั้งมาแล้ว ร้อยละ 84.70 อันดับ 2 ไม่แน่ใจร้อยละ 19.67 โดยเป็นผู้ที่กำลังจะมีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรก ร้อยละ 26.10 ผู้ที่เคยใช้สิทธิ์เลือกตั้งมาแล้ว ร้อยละ 13.70 อันดับ 3 ไม่ไปร้อยละ 2.77 โดยเป็นผู้ที่กำลังจะมีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรก ร้อยละ 4.03 ผู้ที่เคยใช้สิทธิ์เลือกตั้งมาแล้ว ร้อยละ 1.60

2) ความสนใจต่อข่าวการเลือกตั้ง ส.ส. ในครั้งต่อไป (ปี 2562) อันดับ 1 ค่อนข้างสนใจ ร้อยละ 43.40 โดยเป็นผู้ที่กำลังจะมีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรก ร้อยละ 42.23 ผู้ที่เคยใช้สิทธิ์เลือกตั้งมาแล้ว ร้อยละ 44.48 อันดับ 2 ไม่ค่อยสนใจ ร้อยละ 28.25 โดยเป็นผู้ที่กำลังจะมีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรก ร้อยละ 31.09 ผู้ที่เคยใช้สิทธิ์เลือกตั้งมาแล้ว ร้อยละ 25.62 อันดับ 3 สนใจมาก ร้อยละ 24.10 โดยเป็นผู้ที่กำลังจะมีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรก ร้อยละ 22.84 ผู้ที่เคยใช้สิทธิ์เลือกตั้งมาแล้ว ร้อยละ 25.27 อันดับ 4 มาสนใจ ร้อยละ 4.25 โดยเป็นผู้ที่กำลังจะมีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรก ร้อยละ 3.84 ผู้ที่เคยใช้สิทธิ์เลือกตั้งมาแล้ว ร้อยละ 4.63

3) ผู้ที่กำลังจะมีสิทธิเลือกตั้งครั้งแรกกับผู้ที่เคยใช้สิทธิเลือกตั้งมาแล้ว ให้ความสำคัญกับประเด็นต่อไปนี้อย่างไร

อันดับ 1 คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ ร้อยละ 93.71 โดยเป็นผู้ที่กำลังจะมีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรก ร้อยละ 93.47 ผู้ที่เคยใช้สิทธิ์เลือกตั้งมาแล้ว ร้อยละ 93.93

อันดับ 2 ความรู้ ความสามารถ ร้อยละ 89.21 โดยเป็นผู้ที่กำลังจะมีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรก ร้อยละ 89.14 ผู้ที่เคยใช้สิทธิ์เลือกตั้งมาแล้ว ร้อยละ 89.29

อันดับ 3 นโยบายพรรค ร้อยละ 85.46 โดยเป็นผู้ที่กำลังจะมีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรก ร้อยละ 85.26 ผู้ที่เคยใช้สิทธิ์เลือกตั้งมาแล้ว ร้อยละ 85.64

อันดับ 4 ประวัติการทำงาน ผลงานที่ผ่านมา ร้อยละ 83.65 โดยเป็นผู้ที่กำลังจะมีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรก ร้อยละ 84.27 ผู้ที่เคยใช้สิทธิ์เลือกตั้งมาแล้ว ร้อยละ 83.08

อันดับ 5 พื้นฐานการศึกษา ร้อยละ 81.43 โดยเป็นผู้ที่กำลังจะมีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรก ร้อยละ 80.88 ผู้ที่เคยใช้สิทธิ์เลือกตั้งมาแล้ว ร้อยละ 81.93