ครม.อนุมัติตั้งบอร์ดบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

  • วันที่ 10 ก.ค. 2561 เวลา 22:37 น.

ครม.อนุมัติตั้งบอร์ดบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ครม.ไฟเขียวตั้งบอร์ดบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา "ประสาร ไตรรัตน์วรกุล" นั่งประธาน

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล แจ้งว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้เห็นชอบการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา รวม 8 คน ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 ดังนี้

1. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการ

2. นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

3. รองศาสตราจารย์ดารณี อุทัยรัตนกิจ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาควิชาการ

4. รองศาสตราจารย์ปัทมาวดี โพชนุกูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาควิชาการ

5. นายภัทระ คำพิทักษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคประชาสังคม

6. นายจเด็จ ธรรมธัชอารี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคประชาสังคม

7. นายประสงค์ วินัยแพทย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ภาคเอกชน

8. นายชาลี จันทนยิ่งยง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 ก.ค. 2561 เป็นต้นไป

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ