เจาะแฟ้มครม.19 ต.ค

  • วันที่ 19 ต.ค. 2553 เวลา 06:10 น.

ครม.ซับน้ำตาน้ำป่าถล่มเมือง ยกเว้นกฎเบิกงบ อัดเพิ่ม100 ล้านช่วย ชงพื้นที่เศรษฐกิจแม่สอด ประทับตราบันทึกประชุมกรรมการชายแดนไทย-กัมพูชา

ไม่มีวาระใดสำคัญเท่ากับการพิจารณามาตรการเร่งด่วนในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทักภัย จากน้ำป่าไหล่บ่าฉับพลันถล่มโคราชและตามมาอีกหลายจังหวัด มีผู้เสียชีวิต เส้นทางคมนาคมถูกตัดขาด พื้นที่เกษตรกรเสี่ยหายยับ โดยการประชุมครม.วันนี้ ย้ายวิกไปประชุมที่อาคารรัฐสภา ผลักดันเบื้องต้น 4 มาตรการเร่งด่วนรอเห็นชอบ ได้แก่ 1. พิจารณา ยกเว้นกฎระเบียบการเบิกจ่ายต่าง ๆ เพื่อเร่งรัดและอำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานราชการสามารถเบิกจ่ายช่วย เหลือประชาชนในช่วงที่เร่งด่วนได้  2. การพิจารณาเรื่องงบทดลองจ่ายที่เพิ่มจาก 50 ล้านบาทเป็น100 ล้านบาท  3.พิจารณาหาหน่วยงานที่จะมาประสานงานอย่างเป็นระบบ เนื่องจากที่ผ่านมามีหลายองค์กรเข้าไปช่วยเหลือจำนวนมาก  และ 4. บูรณาการหน่วยงานให้ข้อมูลข่าวสารแจ้งเตือนภัยพิบัติต่อประชาชน

วาระพิจารณา กระทรวงพาณิชย์เสนอให้ ครม.พิจารณาเห็นชอบแนวทางการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนไทย-พม่า อ.แม่สอด จ.ตาก รวมทั้งการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดให้เป็นไปอย่างบูรณาการและ มีประสิทธิภาพ

สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สป.) เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะการปรับปรุงการบริหารจัดการและการบริการระบบขนส่งมวลชน โดยให้สัมปทานการเดินรถโดยสารประจำทางทั้งหมดให้กับผู้ประกอบการ เอกชน และ ขสมก.มีหน้าที่ในการบริหารสัญญา (Regulator) กำกับและบริหารสัญญาเดินรถให้เป็นไปตามสัญญาการให้บริการเชิงคุณภาพ โดยกำหนดมาตรฐานและเงื่อนไขขั้นต่ำที่เหมาะสมในการให้บริการเป็นมาตรฐาน เดียวกันเพื่อให้ผู้ประกอบการทุกรายต้องถือปฏิบัติ

สำหรับวาระอื่นๆที่น่าสนใจ เช่น ร่างบันทึกการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย - กัมพูชา ครั้งที่ 7 , กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ขอผ่อนผันการใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1 บีเอ็ม และพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์เพื่อการทำเหมืองแร่ ของนายรังสรรค์ ต่อตระกูล จังหวัดชัยภูมิ

กระทรวงมหาดไทย ขออนุมัติกู้เงินในประเทศเพื่อชดเชยรายได้ค่าไฟฟ้าจากการดำเนินการตาม มาตรการลดภาระค่าครองชีพประชาชน ระยะที่ 3 จำนวน 293 ล้านบาท ,กระทรวงศึกษาธิการ เสนอมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณก่อนกำหนด) และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอรายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาไข่ไก่ , ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) (การยกเว้นภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลสำหรับเรือที่เดินทางไป-กลับในเขต พื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย) , เรื่อง  โครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาค ใต้

และ ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินได้พึงประเมินที่จ่ายเป็นค่า เบี้ยประกันภัยสำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบบำนาญ) , แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน , การจัดทำหนังสือแลกเปลี่ยนโครงการ Clean Air For Smaller Cities in the ASEAN Region ภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีกับรัฐบาลแห่ง ราชอาณาจักรไทย

สำหรับวาระแต่งตั้ง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่าย ข้าราชการประจำ ด้านยุทธศาสตร์และการวางแผน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ)(สำนักนายกรัฐมนตรี) และ การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการ สาธารณสุข

 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ