ครม.ผ่านร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการทหาร ยกเลิกอัตราจอมพล

  • วันที่ 19 มิ.ย. 2561 เวลา 17:55 น.

ครม.ผ่านร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการทหาร ยกเลิกอัตราจอมพล

ที่ประชุมครม.อนุมัติหลักการ ร่างพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการทหาร ให้ยกเลิกอัตราเงินเดือนข้าราชการทหารของนายทหารสัญญาบัตรยศจอมพล

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล แจ้งว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2561 มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)ระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงกลาโหม เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป และให้ กห. รับข้อสังเกตของสำนักงาน ก.พ.ร. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

สำหรับสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....เป็นการกำหนดให้ยกเลิกอัตราเงินเดือนข้าราชการทหารของนายทหารสัญญาบัตรยศจอมพล จอมพลเรือ จอมพลอากาศ หรือพลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก ที่ครองอัตราจอมพล จอมพลเรือ จอมพลอากาศ รับเงินเดือนระดับ น.9 เป็นกำหนดให้นายทหารสัญญาบัตรยศพลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก อัตราเงินเดือนพลเอกพิเศษ พลเรือเอกพิเศษ พลอากาศเอกพิเศษ ให้ได้รับเงินเดือนระดับ น.9 เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับโครงสร้างและการบริหารจัดการกำลังพลของกระทรวงกลาโหมแทน

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ