ดุสิตโพลเผยคน47.50%มองรัฐแก้ปัญหาทุจริตในปัจจุบันไม่ได้

  • วันที่ 17 มิ.ย. 2561 เวลา 10:31 น.

ดุสิตโพลเผยคน47.50%มองรัฐแก้ปัญหาทุจริตในปัจจุบันไม่ได้

โพลดุสิตเผยคน 47.50%มองรัฐบาลแก้ปัญหาทุจริตในปัจจุบันไม่ได้ เพราะผู้มีอำนาจมีอิทธิพลเข้ามาเกี่ยวข้อง ดำเนินคดีได้ยาก

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง “ข่าวการทุจริต” โดยสำรวจความคิดเห็นประชาชนจำนวนทั้งสิ้น 1,122 คน ระหว่างวันที่ 12-16 มิ.ย. 2561 ในเรื่อง ข่าวการทุจริตในช่วงนี้มีหลายคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการทุจริตในแวดวงราชการ หรือวงการสงฆ์ ต่างชี้ให้เห็นถึงปัญหาสำคัญที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมานาน และยังคงมีให้เห็นอยู่เสมอ สรุปผลได้ ดังนี้

1.“5 อันดับ” ข่าวการทุจริต ที่ประชาชนสนใจมากที่สุด

อันดับ 1อาหารกลางวันเด็กนักเรียน42.03%

อันดับ 2เงินทอนวัด40.00%

อันดับ 3เงินคนจน เบี้ยผู้สูงอายุ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง37.00%

อันดับ 4การใช้งบประมาณแผ่นดินของรัฐบาล งบโครงการต่าง ๆ21.06%

อันดับ 5การทุจริตต่าง ๆ ในกระทรวงศึกษาธิการ เช่น คุรุภัณฑ์ นมโรงเรียน กองทุนเสมา20.68%

2. ประชาชนคิดว่า “สาเหตุการทุจริต” คือ

อันดับ 1กิเลส โลภ ละโมบ ความเห็นแก่ตัว68.35%

อันดับ 2ระบบการตรวจสอบมีช่องโหว่ ไม่รัดกุม เจ้าหน้าที่รู้เห็นเป็นใจ28.42%

อันดับ 3ไม่เกรงกลัวกฎหมาย บทลงโทษไม่รุนแรง19.30%

อันดับ 4สังคมเปลี่ยนแปลง มีสิ่งยั่วยุมากขึ้น ค่านิยมผิด ๆ17.11%

อันดับ 5เงินเดือนน้อย เศรษฐกิจไม่ดี เงินไม่พอใช้14.83%

3. ประชาชนคิดว่าควรจะมี “วิธีการป้องกันการทุจริต” คือ

อันดับ 1ปลูกฝังค่านิยม เน้นความซื่อสัตย์ จิตสำนึกที่ดี45.79%

อันดับ 2กฎหมายต้องใช้ได้จริง ไม่สองมาตรฐาน บทลงโทษรุนแรง38.81%

อันดับ 3มีมาตรการป้องกันและระบบการตรวจสอบที่รัดกุม31.21%

อันดับ 4ทุกคนทุกฝ่ายต้องช่วยกัน สอดส่องดูแล เป็นหูเป็นตา21.77%

อันดับ 5นักการเมือง ข้าราชการ ผู้ใหญ่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็ก13.24%

4. ประชาชนคิดว่ารัฐบาลจะสามารถแก้ปัญหาทุจริตในปัจจุบันได้หรือไม่?

อันดับ 1แก้ไขไม่ได้47.50% เพราะ การทุจริตเกิดขึ้นมานานและมีอยู่ทุกวงการ แก้ไขได้ยาก สังคมเสื่อมโทรม คนมีค่านิยมในทางที่ผิด มีตัวอย่างที่ไม่ดีให้เห็น ผู้มีอำนาจมีอิทธิพลเข้ามาเกี่ยวข้อง ดำเนินคดีได้ยาก ฯลฯ

อันดับ 2ไม่แน่ใจ32.54% เพราะ ปัญหาการทุจริตมีทุกที่ มีทั้งที่แก้ไขได้และไม่ได้ อาจดูแลไม่ทั่วถึง ต้องใช้เวลานาน รอติดตามการทำงานต่อไป ฯลฯ

อันดับ 3แก้ไขได้19.96% เพราะ รัฐบาลมีอำนาจเด็ดขาด หากตั้งใจจริงก็สามารถทำได้ ที่ผ่านมามีผลงานการปราบปรามการทุจริตให้เห็น ถ้ามีมาตรการเด็ดขาดกวาดล้างอย่างจริงจัง น่าจะทำให้การทุจริตลดลงได้ ฯลฯ

5. ประชาชนได้ “บทเรียน” อะไร? จากข่าวทุจริต ณ วันนี้

อันดับ 1เป็นปัญหาสำคัญของสังคมไทย ฝังรากลึก แก้ไขได้ยาก 51.87%

อันดับ 2การบังคับใช้กฎหมายยังอ่อนแอ ไม่รุนแรง 33.38%

อันดับ 3การทุจริตเกิดขึ้นได้ทุกวงการ ทุกฝ่ายต้องหันมาช่วยกันแก้ไข27.07%

อันดับ 4ทำให้ภาพลักษณ์วงการราชการเสื่อมเสีย ถดถอย20.53%

อันดับ 5คนขาดคุณธรรมจริยธรรม ต้องเร่งสร้างจิตสำนึก 17.87%

ข่าวอื่นๆ