สนช.รับร่างยุทธศาสตร์ชาติ เร่งพิจารณาใน 22 วันก่อนเห็นชอบ

  • วันที่ 15 มิ.ย. 2561 เวลา 15:17 น.

สนช.รับร่างยุทธศาสตร์ชาติ เร่งพิจารณาใน 22 วันก่อนเห็นชอบ

มติสนช.รับร่างยุทธศาสตร์ชาติ เร่งพิจารณาให้เสร็จ 22 วันก่อนเห็นชอบ วิษณุ แจง ผูกพันทุกรัฐบาล ใช้ 20 ปี ยันลูกบวช

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้รับร่างยุทธศาสตร์ชาติตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอไว้พิจารณา  พร้อมกับตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาและศึกษาร่างยุทธศาสตร์ชาติจำนวน 38 คน โดยกำหนดกรอบเวลาพิจารณา 22 วันก่อนส่งกลับมาให้สนช.เห็นชอบอีกครั้ง

ทั้งนี้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ยุทธศาสตร์ชาติจะบังคับใช้ประมาณ 20 ปี ตั้งแต่ปีพ.ศ.2561-2580 ช่วงเวลา20 ปีอาจจะยาวนานจนเกิดความวิตกว่าจะสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไร ซึ่งประเด็นนี้กฏหมายได้กำหนดไว้แล้วว่า 1.ต้องมีการทบทวนยุทธศาสตร์ชาติทุก 5 ปี 2.ในระหว่าง 5 ปี ถ้ามีเหตุการณ์บ้านเมืองหรือสถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงไป คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้าน สามารถจะยกขึ้นมาพิจารณาและแจ้งให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ จากนั้นจะแจ้งมายังคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเพื่อขอดำเนินการแก้ไข จึงไม่เป็นเรื่องซับซ้อนและไม่ได้ผูกมัดรัฐบาลชุดใหม่ในอนาคตตจนไม่สามารถทำอะไรได้แต่อย่างใด

"การที่ประเทศมีความมั่นคงในด้านต่างๆ ทั้งกายภาพและจิตใจ เด็กคนนี้น่าจะได้รับการหล่อหลอมถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูมาภายใต้การดำเนินการตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติที่น่าจะวางใจได้ว่าเมื่อเด็กคนนี้บรรลุนิติภาวะมีอายุ 20 ปี ก็ถึงวัยจะบวชเรียนก็บวชเรียนได้ ถ้าจะแต่งงานก็แต่งงานได้ ถ้าจะเรียนจบก็จบปริญญาตรีแล้ว ดังนั้น คนเหล่านั้นก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนในสังคมต่อไป ก็กำหนดเอาเกณฑ์เวลา 20 ปี" นายวิษณุ กล่าว

นายวิษณุ กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม เมื่อยุทธศาสตร์ชาติยังบังคับใช้อยู่ ทุกคนทุกฝ่ายจะต้องปฏิบัติตาม แต่หากจะไม่ปฏิบัติตาม ก็ต้องแก้ไขหรือปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติก่อน ยุทธศาสตร์ชาติทั้งหมดมี 6 ด้าน โดยประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติแล้วจะมีผล 5 ประการที่จะทำให้ยุทธศาสตร์ชาติได้รับการนำไปปฏิบัติ ประกอบด้วย 1.ผูกมัดรัฐบาลในการที่จะแถลงนโยบายต่อรัฐสภาในเวลาจะเข้าปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งนโยบายดังกล่าวต้องไม่ขัดแย้งกับยุทธศาสตร์ชาติ 2.ผูกผันแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

3.การจัดทำแผนอื่นใดที่เป็นแผนแห่งชาติ จะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 4.การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีจากนี้ไป ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และ 5.แผนการปฏิรูปประเทศ ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

"ยุทธศาสตร์ชาติ วันนี้เสนอเข้ามายังสภาจำนวน 71 หน้าเท่านั้นและไม่มีรายละเอียดของโครงการ เราจะไม่พบว่ารถไฟความเร็วสูงยาวกี่กิโลเมตร สิ่งเหล่านี้ไม่ได้กำหนดไว้ในร่างยุทธศาสตร์ชาติ เพราะต้องไปทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการต่อไปกันอีกในอนาคต โดยแผนแม่บทจะต้องนำเสนอต่อสภาอีกครั้ง ดังนั้น ยังมีขั้นตอนที่ต้องทำงานต่อไปอีก ซึ่งคาดว่าแผนแม่บทน่าจะยกร่างแล้วเสร็จภายใน 2 เดือน" นายวิษณุ กล่าว 

ด้าน นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การที่รัฐบาลจะจัดทำยุทธศาสตร์ชาติเกิดจากปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ที่มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเกิดขึ้นบ่อยครั้ง เมื่อรัฐบาลใหม่เข้ามาบริหารประเทศก็จะเสนอโครงการใหม่ และยกเลิกโครงการเดิม ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการสำคัญๆต่อได้ ซึ่งก่อนที่รัฐบาลนี้จะเข้ามา พบว่า เศรษฐกิจของไทยโตเพียง 1 %  ในขณะที่เพื่อนบ้าน โต5 % -6% ปัจจัยส่วนหนึ่งมาจากการเปลี่ยนรัฐบาล ทำให้ไม่สามารถลงทุนในโครงการใหญ่ ๆ ได้ ซึ่งส่งผลต่อไปยังการส่งออก การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

นายกอบศักดิ์  กล่าวว่า ในหลายประเทศก็มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาประเทศ เช่น ฝรั่งเศส ที่มีแผนพัฒนาประเทศ 10 ปี สิงคโปร์ 20ปี ขณะที่มาเลเซีย รวมถึงจีนก็มีแผนพัฒนาประเทศระยะยาว ดังนั้นการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ก็เพื่อให้ประเทศไทยได้มีความพร้อมสอดรับกับการแข่งขันกับประเทศต่างๆ และเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในอีก 20 ปีข้างหน้า

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ