นายกฯตรวจราชการ "พิจิตร-นครสวรรค์" ถกครม.สัญจร11-12มิ.ย.

  • วันที่ 08 มิ.ย. 2561 เวลา 09:56 น.

นายกฯตรวจราชการ "พิจิตร-นครสวรรค์" ถกครม.สัญจร11-12มิ.ย.

นายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่ตรวจราชการจ.พิจิตร และ นครสวรรค์ พร้อมประชุมสัญจรที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางไปตรวจราชการ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี) และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 4/2561 ณ จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2561   ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีพื้นที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะต่อการทำการเกษตรเป็นแหล่งผลิตข้าวที่สำคัญลำดับต้นของประเทศ มีผลผลิตที่หลากหลายในรูปแบบของพืชอาหาร และพืชพลังงาน โดยมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เป็นศูนย์กลางทางคมนาคมทั้งทางบก ทางน้ำ และระบบราง สามารถเชื่อมโยงไปยังพื้นที่ภาคต่าง ๆ ของประเทศ รวมถึงมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยงสูง มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงหลากหลาย

สำหรับการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ ให้ความสำคัญในการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การอุปโภคบริโภค และการรักษาระบบนิเวศน์ รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบ      โลจิสติกส์ การพัฒนาปัจจัยการผลิตเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร การพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการอนุรักษ์และพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาวัฒนธรรม โดยมีกำหนดการ ดังนี้

วันจันทร์ที่ 11 มิ.ย. 2561 นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ ไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก โดยเครื่องบิน C-130 ของกองทัพอากาศ จากนั้น นายกรัฐมนตรี นมัสการองค์หลวงพ่อเพชร ณ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง ตำบล    ในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร จากนั้นเดินทางไปพบประชาชนชาวพิจิตร ณ บึงสีไฟ พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมการพัฒนาพิจิตรจังหวัดคุณธรรม และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงสีไฟ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่อันดับ 5 ของประเทศ ปัจจุบันพื้นที่บางส่วนโดนบุกรุกและยังถูกตะกอนดินทับถมเป็นเวลานาน ทำให้มีสภาพตื้นเขินไม่สามารถรองรับน้ำท่วมน้ำหลากได้ ทั้งนี้ จังหวัดพิจิตรได้แก้ไขปัญหาโดยการขุดลอกพื้นที่ตื้นเขินทำเป็นแก้มลิงกักเก็บน้ำ และจะพัฒนาจัดทำเลนจักรยานรอบบึงระยะทาง 12 กิโลเมตร เพื่อเป็นสถานที่ออกกำลังกายและสถานที่พักผ่อนของประชาชนต่อไป หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมโครงการฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตรเพื่อการระบายน้ำและกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร ณ ประตูระบายน้ำดงเศรษฐี แม่น้ำพิจิตร หมู่ที่ 4 ตำบลย่านยาว อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

ช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ ออกเดินทางโดยรถไฟขบวนพิเศษจากสถานีรถไฟชุมแสง ไปยังสถานีรถไฟนครสวรรค์ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อตรวจโครงการก่อสร้างรถไฟรางคู่ (ช่วงลพบุรี – ปากน้ำโพ) เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ในการเดินทางและการขนส่งของประชาชน และตรวจสภาพการพัฒนาบึงบอระเพ็ด ซึ่งประสบปัญหาด้านการบุกรุกพื้นที่ การตื้นเขิน การขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรกรรม ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม สัตว์น้ำ พืชน้ำบางชนิดสูญพันธุ์ไม่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ จากนั้น นายกรัฐมนตรีพบปะชาวนครสวรรค์และผู้นำท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 และเยี่ยมชมนิทรรศการ บึงบอระเพ็ด ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์สัมมนา โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานสักขีพยานมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกิน (พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าปลายห้วยกระเสียว ป่าห้วยทับเสลา และป่าห้วยคอกควาย) และเป็นพยานมอบเงินกู้ตามโครงการยุ้งฉางของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมตลาดประชารัฐ และตลาดวัฒนธรรมเมืองสี่แคว ณ ตลาดต้นแม่น้ำเจ้าพระยา

วันอังคารที่ 12 มิ.ย. 2561 เวลา 08.30 น. ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 จากนั้น นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุมพระบาง ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาและชุมชนบ้านแก่ง โดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และยังเป็นหมู่บ้าน (GI) คือ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โดยอ้อม จากนั้น นายกรัฐมนตรีจะเยี่ยมชมบริษัทเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ บริษัท กล้าแกร่ง จำกัด พร้อมเยี่ยมชมแปลงนา การผลิตพันธุ์ข้าว กิจกรรมการสาธิตกระบวนการเกี่ยวกับข้าว การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพครบวงจร (Bio Hub) และการวิจัยเกี่ยวกับข้าว ซึ่งเป็นต้นแบบของการดำเนินธุรกิจของคนรุ่นใหม่ มีการดำเนินการวิจัยและพัฒนา โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากกรมการข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดนครสวรรค์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในด้านองค์ความรู้ เทคนิคการผลิต และพันธุ์ข้าวใหม่ เสร็จสิ้นภารกิจแล้ว นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ