นายกฯเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน

  • วันที่ 23 พ.ค. 2561 เวลา 10:52 น.

นายกฯเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน

นายกรัฐมนตรีเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ที่ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ราชบุรี

เมื่อเวลา 08.20 น.วันที่ 23 พ.ค. ที่ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ. 2561 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ผู้ว่าราชการจังหวัด  ที่เกี่ยวข้อง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วม

สำหรับโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และร่วมกันกระทำความดีให้กับประเทศชาติ ตามพระราโชบายฯ และปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ต้นไม้ และทรัพยากรป่าไม้ ให้แก่ประชาชนทุกคนในประเทศ ทั้งนี้ มีกำหนดการดำเนินโครงการฯ โดยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมกันปลูกต้นไม้ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 29 พ.ค. – 30 ก.ย. 2561 ในพื้นที่กรรมสิทธิ์ของประชาชนและพื้นที่ของรัฐทุกประเภท รวมทั้งสิ้น 2,550,703 ต้น

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดโครงการ พร้อมกล่าวมอบนโยบายการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และกล่าวพบปะประชาชนที่เข้าร่วมโครงการตอนหนึ่งว่า การลงพื้นที่มาพบปะประชาชนในวันนี้ เพราะต้องการเห็นรอยยิ้มของประชาชนในพื้นที่  ไม่ต้องการให้ประชาชนมารักนายกฯ  แต่ขอให้รักพื้นที่ รักจังหวัด และรักประเทศชาติ ทั้งนี้ การปลูกต้นไม้ที่สำคัญคือการดูแลหลังการปลูกให้ต้นไม้เจริญเติบโต ปลูกแล้วต้องคอยติดตามประเมินผลไม่ให้ต้นไม้ตาย ซึ่งการปลูกต้นไม้ทุกคนสามารถปลูกได้ทุกวัน ไม่จำเป็นต้องรอโครงการและรอการสนับสนุนงบประมาณในการซื้อกล้าไม้จากหน่วยงานภาครัฐ ขอให้ปลูกต้นไม้ที่ชื่นชอบ รวมทั้งขอให้ช่วยกันปลูกไม้ดอกที่มีอยู่ตามธรรมชาติ เพื่อให้เกิดความสวยงามตามสถานที่ต่าง ๆ อันจะก่อให้เกิดการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ตามมา และป่าไม้คือชีวิตของคน ของสัตว์ป่า และธรรมชาติ เมื่อป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์จะส่งผลต่ออากาศที่บริสุทธิ์  ก่อให้เกิดต้นน้ำลำธาร พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีต้องการให้กรุงเทพมหานคร และจังหวัดใหญ่ ๆ มีอากาศที่บริสุทธิ์เหมือนต่างจังหวัดด้วย

นายกรัฐมนตรีกล่าวต่อไปว่า คนไทยทุกคนต้องรักและสามัคคีกัน เพราะความรักความสามัคคีเป็นบ่อเกิดแห่งความสำเร็จอย่างยั่งยืน  เพราะฉะนั้นจึงอยากจะขอความร่วมมือทุกคนอย่าทะเลาะกัน รวมถึงอย่ารวมตัวประท้วง  เพราะจะส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของประเทศ  โดยเฉพาะผลเสียต่อการท่องเที่ยว  ซึ่งจากการได้ไปพบหารือกับผู้นำต่างประเทศในหลาย ๆ ครั้งที่ผ่านมา ต่างประเทศมีความชื่นชอบประเทศไทยมาก  ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติที่สวยงาม อาหารรสชาติอร่อย ที่พักราคาถูก รวมไปถึงความมีน้ำใจ รอยยิ้มอันเป็นเอกลักษณ์ของคนไทย ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเลือกที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยไม่ว่าเทศกาลไหน  แต่สิ่งที่คนไทยทุกคนต้องช่วยกันปรับปรุงแก้ไข สร้างความเข้าใจต่อนักท่องเที่ยวต่างชาติคือเรื่องของกฎระเบียบ และการปฏิบัติตามกฎหมาย วัฒนธรรมของประเทศไทย รวมทั้งต้องช่วยกันเป็นเจ้าภาพที่ดีสร้างความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้ต่อนักท่องเที่ยวเพื่อภาพลักษณ์ที่ดียิ่งขึ้น

จากนั้น นายกรัฐมนตรีและคณะร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ภายใต้โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ. 2561 ร่วมกับข้าราชการ และพลังมวลชนชาวจังหวัดราชบุรี อาทิ ต้นรวงผึ้ง (ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10) ต้นกัลปพฤกษ์ (ต้นไม้ประจำจังหวัดราชบุรี) ต้นยางนา ต้นตะแบก ต้นปีบ เป็นต้น

หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรีและคณะนั่งรถรางเยี่ยมชมโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี และรับฟังการบรรยายสรุปโดยผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เสร็จแล้ว นายกรัฐมนตรีและคณะได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำต่าง ๆ ประกอบด้วย ปลายี่สก (ปลาประจำจังหวัดราชบุรี) และปลานิล ณ อ่างเก็บน้ำเขาชะงุ้ม

ภาพประกอบข่าว 

ข่าวอื่นๆ