"บก.ลายจุด" เปลี่ยนชื่อพรรคเกียน

  • วันที่ 22 พ.ค. 2561 เวลา 06:20 น.

"บก.ลายจุด" เปลี่ยนชื่อพรรคเกียน

"สมบัติ บุญงามอนงค์" ยื่นขอแก้ไขชื่อพรรคจากพรรคเกรียนเป็นพรรคเกียนแทน

นายสมบัติ บุญงามอนงค์ หรือ บก.ลายจุด ผู้ยื่นขอจดจัดตั้งพรรคเกรียนได้ยื่นขอแก้ไขชื่อพรรคจากพรรคเกรียนเป็นพรรคเกียนแทน หลังนายทะเบียนพรรคการเมืองมีหนังสือแจ้งว่าไม่อนุญาตให้ใช้ชื่อดังกล่าว เนื่องจากเข้าข่ายทำให้สังคมเกิดความสับสนในความหมาย ไม่เหมาะสม ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน โดย นายสมบัติ กล่าวว่า คำว่า "เกียน" ตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน มีความหมายว่า อ่าว หรือทะเล

ข่าวอื่นๆ