ชงรัฐบาลปฏิรูปตำรวจ11ด้าน

  • วันที่ 26 มี.ค. 2561 เวลา 07:08 น.

ชงรัฐบาลปฏิรูปตำรวจ11ด้าน

“มานิจ” เผย กรรมการปฏิรูปตำรวจส่งงานให้รัฐบาล 1 เม.ย. ชงแก้กฎหมายพ่วง 11 มาตรการยกเครื่องงานนิติวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ

นายมานิจ สุขสมจิตร ประธานอนุกรรมการด้านการสื่อสารกับสังคม ในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) เปิดเผยว่า คณะกรรมการฯ ที่มี พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ เป็นประธาน พร้อมที่จะส่งสรุปรายงานให้รัฐบาลพิจารณาภายในวันที่ 1 เม.ย. เพื่อนำไปสู่การปฏิรูปตำรวจทั้งระบบให้เป็นรูปธรรม

นายมานิจ กล่าวว่า คณะกรรมการปฏิรูปตำรวจยังได้เสนอแนวทางในการพัฒนาด้านนิติวิทยาศาสตร์ 11 แนวทาง อาทิ การจัดระบบการประสานงานและสร้างมาตรฐานร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ คือ สำนักงานพิสูจน์หลักฐาน (สพฐ.) ตำรวจ การพัฒนาศูนย์ (ตรวจพิสูจน์ศพ) นิติเวชประจำภูมิภาค จำนวน 9 แห่ง ให้ทำงานตรวจพิสูจน์ได้มากขึ้น การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่อใช้ในการคลี่คลายคดี เป็นต้น

นายมานิจ กล่าวอีกว่า ขณะเดียวกัน ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจได้จัดทำแผนการจัดทำอนุบัญญัติ หรือ “กฎหมายลูก” เพื่อรองรับการบังคับใช้ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่...) พ.ศ. ... เสนอแนบไปด้วย เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุบัญญัติเหล่านั้นจะเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจนรวมทั้งระยะเวลาในการดำเนินการ โดยขั้นตอนการจัดทำอนุบัญญัติดังกล่าวจะได้กำหนดลงไปด้วยว่าอนุบัญญัติฉบับใดจะต้องทำให้เสร็จภายในกี่วันนับแต่ พ.ร.บ.ตำรวจฉบับแก้ไขเพิ่มเติมมีผลใช้บังคับ 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ