สนช.แก้กฎหมายเลือกตั้งสส. "ห้ามรณรงค์โหวตโน"

วันที่ 25 ธ.ค. 2560 เวลา 14:15 น.
สนช.แก้กฎหมายเลือกตั้งสส. "ห้ามรณรงค์โหวตโน"
สนช.แก้กฎหมายเลือกตั้งห้ามรณรงค์โหวตโน เปิดทางทำโพลแต่ห้ามชี้นำ 7 วันก่อนเลือกตั้ง

นายทวีศักดิ์ สูทกวาทิน โฆษกคณะกรรมาธิการ(กมธ.)วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสส. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เปิดเผยว่า เบื้องตั้งกมธ.พิจารณาครบทั้ง 178 มาตรา และในวันที่ 27 ธ.ค.นี้ จะเป็นการสรุปการระดมความคิดเห็นของประชาชนจากเว็บไซต์ช่วงระหว่างวันที่ 13 -27 ธ.ค.นี้

นายทวีศักดิ์ กล่าวว่า สำหรับประเด็นสำคัญที่คณะกมธ.วิสามัญฯได้มีการแก้ไข คือ เรื่องการจัดทำผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในช่วงการเลือกตั้ง คณะกมธ.วิสามัญฯพิจารณาจากเนื้อหาที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ส่งมาแล้วเห็นว่าหากยืนตามกรธ.อาจตีความได้ว่าไม่สามารถทำโพลได้ ดังนั้น คณะกมธ.วิสามัญฯ จึงได้แก้ไขเนื้อหาเพื่อให้ยังสามารถทำโพลได้ตามปกติแต่ต้องเป็นการจัดทำโพลของสถาบันที่ได้รับความน่าเชื่อถือภายใต้หลักวิชาการ อย่างไรก็ตาม ในช่วง 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง แม้จะทำโพลได้แต่ถูกห้ามไม่ให้มีการเผยแพร่ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเพื่อไม่ให้เกิดการชี้นำ แต่สำหรับการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งลงคะแนน หรือ เอกซิตโพล ยังสามารถดำเนินการได้ปกติ เพียงแต่ห้ามเปิดเผยจนกว่าจะสิ้นสุดการออกเสียงลงคะแนนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

นายทวีศักดิ์ กล่าวว่า อีกประเด็นที่คณะกมธ.วิสามัญฯได้มีการแก้ไข คือ การลงคะแนนเลือกตั้งในลักษณะไม่ประสงค์ลงคะแนน หรือ โหวตโน โดยรัฐธรรมนูญกำหนดไว้เป็นหลักการสำคัญว่าบุคคลที่สมัครเลือกตั้งสส.จะได้รับเลือกให้เป็นสส.ได้ก็ต่อเมื่อได้รับคะแนนเสียงมากกว่าคะแนนโหวตโน แต่กรธ.ได้กำหนดในร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญฯเพื่อให้สามารถรณรงค์ให้ประชาชนโหวตโน คณะกมธ.วิสามัญฯไม่เห็นด้วย จึงได้ทำการแก้ไขโดยห้ามไม่ให้มีการรณรงค์ที่เป็นกิจจะลักษณะ แต่หากเป็นเพียงการพูดคุยของประชาชนตามปกติที่ไม่ได้เป็นการรณรงค์ก็สามารถกระทำได้

โฆษกคณะกมธ.วิสามัญฯ กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม ประเด็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งซ่อมภายหลังการเลือกตั้งทั่วไป คณะกมธ.วิสามัญฯเห็นควรให้ยังคงตามเนื้อหาเดิมที่กรธ.ได้เสนอมา กล่าวคือ หากมีการเลือกตั้งซ่อมในเขตเลือกตั้งใดหลังจากการเลือกตั้งทั่วไป จะต้องทำคะแนนเลือกตั้งดังกล่าวมาคำนวณเพื่อหาจำนวนสส.บัญชีรายชื่อใหม่ด้วย แต่ถ้าเป็นการเลือกตั้งซ่อมที่เกิดขึ้นเมื่อพ้นระยะเวลา 1 ปีนับตั้งแต่วันเลือกตั้งทั่วไป จะไม่มีการนำคะแนนของการเลือกตั้งซ่อมมาคำนวนเพื่อสัดส่วนจำนวนสส.บัญชีรายชื่ออีกครั้งใหม่แต่อย่างใด