โพลชี้รธน.ปี60เป็นฉบับปราบโกง แต่มองจุดอ่อนสืบทอดอำนาจ

วันที่ 10 ธ.ค. 2560 เวลา 09:14 น.
โพลชี้รธน.ปี60เป็นฉบับปราบโกง แต่มองจุดอ่อนสืบทอดอำนาจ
ดุสิตโพลเผยคนมองรัฐธรรมนูญปี60 เป็นฉบับปราบโกง เน้นป้องกันทุจริต แต่ชี้จุดอ่อนถูกมองเป็นการสืบทอดอำนาจ

เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง รัฐธรรมนูญไทย ในสายตาประชาชน โดยสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,164 คน ระหว่างวันที่ 6-9 ธ.ค. 2560 ต่อการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 นับเป็นฉบับที่ 20 ของประเทศไทย โดยรัฐบาล คสช. ได้พยายาม ชูจุดแข็งว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกง เน้นการแก้ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในสังคมไทย สรุปผลได้ ดังนี้

1. ประชาชนคิดอย่างไร? กับรัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2560

อันดับ 1 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกง เน้นการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น 36.29%

อันดับ 2 อยากให้เป็นกฎหมายที่มีความยุติธรรม ให้ความสำคัญกับประชาชน พัฒนาบ้านเมือง 26.41%

อันดับ 3 ควรใช้ได้จริง ไม่อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย 26.24%

อันดับ 4 มีหลายมาตราที่เป็นข้อถกเถียง วิพากษ์วิจารณ์กัน23.34%

อันดับ 5 ยังไม่เห็นผลจากการนำมาใช้ ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน13.97%

2. ประชาชนรู้หรือไม่? ว่ามีการบังคับใช้รัฐธรมนูญ ฉบับที่ 20 แล้ว ตั้งแต่เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560

อันดับ 1 รู้ 65.12%เพราะสนใจติดตามข่าวเป็นประจำ ดูโทรทัศน์ อ่านหนังสือพิมพ์ มีข่าวความคืบหน้าออกมาเป็นระยะๆ ฯลฯ

อันดับ 2 ไม่รู้ 34.88% เพราะ เป็นเรื่องเข้าใจยาก ไม่ได้ติดตามข่าว ไม่สนใจ ไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ฯลฯ

3. จากกรณีที่มีนักวิชาการและนักการเมืองการออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐธรรมนูญฉบับนี้ในประเด็นต่าง ๆ ประชาชนมีความคิดเห็นอย่างไร ข้อประเด็นที่วิพากษ์วิจารณ์เห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่แน่ใจ

1 ระบบการเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสม พรรคที่ได้ ส.ส. มากที่สุด อาจไม่ได้จัดตั้งรัฐบาล อาจทำให้ได้รัฐบาลที่ไร้เสถียรภาพ เห็นด้วย 55.67% ไม่เห็นด้วย 37.63% ไม่แน่ใจ6.70%

2 เป็นรัฐธรรมนูญ ฉบับปราบโกง เพราะมีกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มข้น เห็นด้วย 72.25% ไม่เห็นด้วย 25.43% ไม่แน่ใจ 2.32%

3 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับทุนขุนนาง เพราะทำให้รัฐมีอำนาจ เป็นใหญ่ ไม่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน เห็นด้วย 45.79% ไม่เห็นด้วย 49.40% ไม่แน่ใจ 4.81%

4 รัฐธรรมนูญแก้ไขได้ยาก เพราะต้องอาศัยทั้งเสียงจาก ส.ว. และ ส.ส. เห็นด้วย 65.29% ไม่เห็นด้วย 30.41% ไม่แน่ใจ 4.30%

5 รัฐธรรมนูญเปิดช่องทำให้เกิดการสืบทอดอำนาจของ คสช. เห็นด้วย 57.82% ไม่เห็นด้วย 37.71% ไม่แน่ใจ 4.47%

6 รัฐธรรมนูญเปิดช่องทำให้เกิด “นายกฯคนนอก” เห็นด้วย 63.14% ไม่เห็นด้วย 31.70% ไม่แน่ใจ 5.16%

4.“จุดแข็ง-จุดอ่อน” ของ รัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2560

จุดแข็งรัฐธรรมนูญฉบับปี2560

1 เน้นการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น 37.07%

2 เน้นการปฏิรูป พัฒนาคนและประเทศชาติ 25.45%

3 มีบทลงโทษพรรคการเมืองที่รุนแรง 16.63%

4 แก้ไขยาก ทำให้ไม่เปลี่ยนแปลงบ่อย14.23%

5 เปิดโอกาสให้คนนอกมาเป็นนายกฯได้10.02%

จุดอ่อนรัฐธรรมนูญฉบับปี2560

1ถูกมองว่าเป็นการสืบทอดอำนาจ คสช. 26.92%

2ประชาชนมีส่วนร่วมน้อย 23.46%

3เน้นเรื่องการเมืองมากกว่าเรื่องประชาชน 21.92%

4มาจากรัฐบาลทหาร ไม่เป็นประชาธิปไตย 16.54%

5เข้าใจยาก มีเนื้อหามาก13.65%

บทความแนะนำ