สั่งคุมเข้ม! ประกาศให้4อำเภอภาคใต้เป็นพื้นที่ปรากฏเหตุกระทบความมั่นคง

วันที่ 28 พ.ย. 2560 เวลา 21:05 น.
สั่งคุมเข้ม! ประกาศให้4อำเภอภาคใต้เป็นพื้นที่ปรากฏเหตุกระทบความมั่นคง
รัฐบาลประกาศให้ อําเภอแม่ลาน-จะนะ-นาทวี-เทพา-สะบ้าย้อย เป็นพื้นที่ปรากฏเหตุกระทบความมั่นคง มีผลบังคับใช้ 1 ปี

เมื่อวันที่ 28 พ.ย. ราชกิจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศเรื่อง พื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยมีสาระสำคัญคือ กำหนดให้ ให้เขตพื้นที่อําเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี และอําเภอจะนะ อําเภอนาทวี อําเภอเทพาและอําเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เป็นพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และ ให้กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือหน่วยงานภายในที่กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรมอบหมายให้เป็นศูนย์อํานวยการเป็นผู้รับผิดชอบในการป้องกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง และแก้ไขหรือบรรเทาเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยมีผลบังคับใช้ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 2560 ถึง วันที่ 30 พ.ย. 2561

สำหรับเนื้อหาประกาศมีดังนี้

 

บทความแนะนำ