หัวหน้าคสช.สั่งตั้ง "สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ"

  • วันที่ 25 ต.ค. 2560 เวลา 17:12 น.

หัวหน้าคสช.สั่งตั้ง "สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ"

ราชกิจจานุเบกษาเผยคำสั่งหัวหน้าคสช.ให้จัดตั้งสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 25 ต.ค.ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 46/2560 เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ โดยมีสาระสำคัญคือ ให้มีการจัดตั้ง สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ โดยเป็นส่วนราชการอยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี และให้เป็นฝ่ายบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงาน โครงการ ฝ่ายงบประมาณบริหารจัดการ และฝ่ายติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รวมทั้งในกรณีมีเหตุจำเป็นฉุกเฉิน ให้มีอำนาจตั้งศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราว และมีอำนาจในการขอเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐมาปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

 

 

 

 

เรื่องอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

Nytive

ข่าวอื่นๆ