เผยวาระ ครม. 12 ก.ย.

วันที่ 12 ก.ย. 2560 เวลา 07:22 น.
เผยวาระ ครม. 12 ก.ย.
นายกฯ นั่งหัวโต๊ะ ประชุมครม. พิจารณาหลายวาระสำคัญ

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 12 ก.ย. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานในการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) มีหลายวาระสำคัญต้องติดตาม เริ่มจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเสนอของบกลาง ปี พ.ศ. 2560 วงเงิน  2,295 ล้านบาทเพื่อฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วมครัวเรือนละ 5,000 บาท  ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือในรูปแบบการส่งเสริมอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ระยะสั้น  โดยข้อมูลพบว่าโครงการนี้จะครอบคลุมเกษตรกร 4.5 แสนครัวเรือนใน 43 จังหวัด

ทางด้านกระทรวงการคลังจะเสนอหลายวาระสำคัญ ได้แก่ เสนอกฎกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีสรรพสามิต เพื่อกำหนดอัตราภาษีสุราและยาสูบภายใต้พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สรรพสามิตฉบับใหม่ให้สอดคล้องกับกฎหมายสรรพสามิตฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้วันที่ 16 ก.ย.2560  เป็นต้นไป

มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ(ฉบับที่...)พ.ศ...และร่างพระราชบัญญัติเงินคงคลัง(ฉบับที่...)พ.ศ... เสนอแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

นอกจากนี้ กระทรวงการคลังยังจะเสนอร่างแผนพัฒนาตลาดทุนไทยฉบับที่ 3 ปี 2560-2564 เสนอความเห็นการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการนโยบายบริหารทุนหมุนเวียน ร่างพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่...)พ.ศ... และขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ. ศ. 2560 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น[ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบสำรองสำหรับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-GP]

ทางด้านระทรวงพลังงานเสนอโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนผาจุก ส่วนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนออยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และเสนอนโยบายยุทธศาสตร์และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์(ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2560-2564

กระทรวงมหาดไทยขอความเห็นชอบการกู้เงินในประเทศเพื่อเป็นเงินลงทุนสำหรับการลงทุนในแผนงานระยะยาวใหม่ปี 2560 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สำหรับกระทรวงศึกษาธิการ เสนอเรื่องให้ ครม.พิจารณา 2 เรื่องสำคัญคือขอปรับค่าตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน และขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ. ศ. 2560 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น(พื้นที่ภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์)

สำหรับวาระด้านการต่างประเทศนั้น กระทรวงพาณิชย์จะเสนอร่างพิธีสารเพื่อแก้ไขภาคผนวก 2 และภาคผนวก 5 ของความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดทํากรอบความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ ระหว่างกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งราชอาณาจักรไทยและสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลนระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทยกับศูนย์ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมอาเซียน-จีนและมูลนิธิอนุรักษ์ป่าชายเลนและพื้นที่ชุ่มน้ำเซินเจิ้น

กระทรวงการต่างประเทศเสนอการลงนามและให้สัตยาบันร่างสนธิสัญญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์ เสนอพิธีสารว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงต่างประเทศจอร์เจีย และขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารท่าทีไทยสำหรับการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่ 72