“พงศ์พร”ไม่ยอมรับถูกเด้งพ้นผอ.สำนักพุทธเข้ากรุ

  • วันที่ 07 ก.ย. 2560 เวลา 11:14 น.

“พงศ์พร”ไม่ยอมรับถูกเด้งพ้นผอ.สำนักพุทธเข้ากรุ

'พงศ์พร' ทำหนังสือถึง รมต.ออมสิน แจง 7 ข้อ ไม่ยอมรับ คำสั่ง เด้งเข้ากรุช่วยราชการ  ด้าน สำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมงานให้ไปรับผิดชอบใน 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้

เมื่อวันที่  7 ก.ย. ภายหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติเห็นชอบโอนย้าย พ.ต.ท. พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ไปเป็น ผู้ตรวจราชการประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ก่อนจะแต่งตั้งให้นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา มาดำรงตำแหน่งแทน ล่าสุดมีหนังสือจากสำนักงานพระพุทธศาสนา แห่งชาติ ที่ พศ.0001/780 ส่งถึงนายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การรับโอนและการให้ไปช่วยราชการ โดยชื่อผู้ลงนามในหนังสือดังกล่าว คือพ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา แห่งชาติ ใจความระบุ ว่า

ตามที่ นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งแต่งให้นายกนก แสนประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยแจ้งว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ 29 สิงหาคม 2560 รับโอนกระผม แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่พระทรงโปรดเกล้าฯ และได้อนุมัติให้กระผมไปช่วยงานราชการที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่ 29 สิงหาคม 2560 ทำให้กระผมไม่อาจปฏิบัติราชการในตำแหน่งได้ จึงมีคำสั่งดังกล่าว นั้น

กระผมขอเรียนว่า

1.การรับโอนและการให้ไปช่วยราชการข้างต้นนั้น มิได้เป็นไปโดยความรู้เห็นหรือความสมัครใจของเจ้าตัว

2.เมื่อมติคณะรัฐมนตรี มีผลให้กระผมพ้นจากตำแหน่ง นับตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯฉะนั้น กระผมจึงยังอยู่ในตำแหน่งนี้และมีอำนาจหน้าที่ในตำแหน่งทุกประการ จนกว่าจะเข้าเงื่อนไขดังกล่าว

3.การขอและการให้ยืมตัวกระผมไปช่วยราชการ ทั้งที่รู้ว่าคณะรัฐมนตรีมีมติข้างต้น อาจขัดต่อมติคณะรัฐมนตรี และอาจกระทบพระราชอำนาจได้

4.การอนุมัติให้ยืมตัวของท่าน พิจารณาเพียงว่าสำนักนายกรัฐมนตรีไม่เสียหาย แต่มิได้พิจารณาว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง (พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มาตรา 46) เสียหายหรือไม

อนึ่ง การให้ยืมตัวหัวหน้าส่วนราชการขณะที่มีรองหัวหน้าส่วนราชการซึ่งใกล้เกษียณ (1 ตุลาคม 2560) เหลือเพียงนายคนเดียวน่าจะทำให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งมีภารกิจกว้างขวางเสียหายได้

5.การอนุมัติให้ยืมตัวผมไปราชการ มิใช่กฎหมาย จึงไม่ทำให้กระผมพ้นจากตำแหน่งและเจ้าหน้าที่ในตำแหน่ง อีกทั้งในความเป็นจริงกระผมยังปฏิบัติราชการในตำแหน่งได้ โดยมิต้องนั่งประจำที่สำนักงานพระพุทธศาสนา ฉะนั้น การรักษาราชการแทนตามคำสั่งที่อ้างถึงจึงยังไม่เกิด เพราะการรักษาราชการแทนเป็นไปโดยผลของกฎหมาย มิใช่การแต่งตั้งของผู้ใด

นอกจากนี้การแต่งตั้งตามคำสั่งที่อ้างไม่จำเป็นต้องกระทำ เนื่องจากขณะนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพียงคนเดียว (พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 มาตรา 46)

6. การถือปฏิบัติตามคำสั่งที่อ้างถึงในขณะนี้ จะทำให้เกิดการปฏิบัติราชการโดยปราศจากอำนาจทางกฏหมาย ทำให้เสียหายแก่ราชการร้ายแรงได้

7.การแจ้งให้กระผมไปช่วยราชการ ยังมิได้กระทำโดยผู้บังคับบัญชา

 

 

ด้าน นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณี พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมเสน่ห์ มีหนังสือถึงนายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) เพื่อทักท้วงการโอนตนเองไปเป็นผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี(สปน.) ไม่ถูกต้อง ว่า ขณะนี้ พ.ต.ท.พงศ์พร ยังไม่ได้มารายงานตัวที่ สปน. แต่ทางต้นสังกัดใหม่ สปน.ได้เตรียมภารกิจรองรับไว้แล้ว คือ การเป็นผู้ตรวจราชการเขต 8 ประกอบด้วย 5 จังหวัด สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ถือเป็นธรรมเนียมของผู้ตรวจราชการที่เข้ามารับตำแหน่งใหม่ อย่างไรก็ตาม กรณี พ.ต.ท.พงศ์พร มีหนังสือแย้งมายัง สปน.ด้วยนั้น ขณะนี้กำลังพิจารณาหารือกันในข้อกฎหมายอยู่

เรื่องอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

Yengo Premium

ข่าวอื่นๆ