ครม.ไฟเขียว ขรก.ลาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล ร.9 ไม่ถือเป็นวันลา

  • วันที่ 05 ก.ย. 2560 เวลา 14:24 น.

ครม.ไฟเขียว ขรก.ลาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล ร.9 ไม่ถือเป็นวันลา

มติครม.เห็นชอบให้ข้าราชการลาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยไม่ถือเป็นวันลา

พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ  ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เสนอ  ให้ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ  ลาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยไม่ถือเป็นวันลา เสมือนเป็นการปฏิบัติราชการและได้รับเงินเดือนปกติ  โดยเตรียมการจนถึงวันลาสิกขา  ระหว่างวันที่ 16-30 ตุลาคม 2560 รวมเป็นเวลา 15 วัน 

ทั้งนี้ การใช้สิทธิการข้างต้น ให้สิทธิแก่ข้าราชการทุกประเภท  พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ  ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐและพนักงานรัฐวิสาหกิจที่เคยลาอุปสมบทระหว่างรับราชการมาแล้ว  สามารถจะลาอุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตามมติคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ได้อีก 

นอกจากนี้ ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ  และพนักงานรัฐวิสาหกิจ  ที่ไม่เคยลาอุปสมบทระหว่างรับราชการ  หากได้ลาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตามมติคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้แล้ว ไม่มีผลกระทบถึงสิทธิในการลาอุปสมบทในอนาคต ซึ่งเป็นการใช้สิทธิการลาอุปสมบทครั้งแรกตั้งแต่เริ่มราชการ ตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 โดยยังคงได้   สิทธิการลาอุปสมบทและยังคงได้สิทธิในการรับเงินเดือนระหว่างลาไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

พ.อ.อธิสิทธิ์ กล่าวว่า ผู้ลาอุปสมบทจะต้องเข้าร่วมอุปสมบทในโครงการที่ส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน ร่วมกับคณะสงฆ์จัดขึ้นเป็นโครงการอย่างชัดเจนและมีการจัดอบรมตามหลักสูตรสำหรับผู้บวชระยะสั้นที่คณะสงฆ์กำหนด  ภายในระยะเวลาที่กำหนดของโครงการแต่ไม่เกิน 15 วัน หากอุปสมบทเป็นเอกเทศโดยไม่ได้เข้าร่วมโครงการตามที่กำหนด จะไม่ได้รับสิทธิในการลาตามมติคณะรัฐมนตรี

ทั้งนี้ โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ฯ มีวัตถุประสงค์ เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยการศึกษาและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาตามแนวทางที่ถูกต้องอย่างแพร่หลาย  

สำหรับเป้าหมาย ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ  พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ส่วนราชการและภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกับคณะสงฆ์จัดขึ้น จังหวัดละ 89 คน รวม 6,853 คน สถานที่ดำเนินการ ณ วัดที่เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ซึ่งจังหวัด พศ.จังหวัดร่วมกับคณะสงฆ์จัดขึ้นตามมติมหาเถรสมาคม

เรื่องอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

Nytive

ข่าวอื่นๆ