เผยวาระครม. 5 ก.ย. 2560

  • วันที่ 05 ก.ย. 2560 เวลา 07:11 น.

เผยวาระครม. 5 ก.ย. 2560

ประวิตร นั่งหัวโต๊ะประชุมครม.แทน นายกรัฐมนตรี พิจารณาหลายวาระสำคัญ

เวลา 09.00 น.วันที่ 5 ก.ย.  พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เนื่องจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยังอยู่ระหว่างนำคณะเข้าร่วมการประชุมระหว่างผู้นำกลุ่มประเทศ BRICS กับประเทศตลาดเกิดใหม่และประเทศกำลังพัฒนา (Emerging Market and Developing Countries Dialogue :EMDCD)

สำหรับประเด็นน่าสนใจที่ส่วนราชการและหน่วยการต่างๆ เสนอต่อที่ประชุมนั้น กระทรวงการคลังจะเสนอเรื่องความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้

กระทรวงวิทยาศาสตร์ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2560 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นโครงการพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า  พร้อมกับขอความเห็นชอบการให้สัตยาบันสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์และร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ พ.ศ....

ทางด้านกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอเรื่องขอความเห็นชอบ ขอใช้งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในการจ่ายเงินงบอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเสนอเรื่องการขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีพ.ศ 2557 ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีโครงการส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางจักรยานจังหวัดนนทบุรี (เส้นทางที่ 1) และเสนอขออนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อนำไปใช้จ่ายเป็นรายการอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าบำเหน็จ บำนาญ)

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินเสนอเรื่องขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 เพื่อขอขยายกรอบระยะเวลาการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการโครงการตามภารกิจของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน)

ขณะที่สำนักงานพระพุทธศาสนาเสนอขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร โดยไม่ถือเป็นวันลา

สำหรับประเด็นด้านการต่างประเทศนั้นมีอยู่หลายเรื่องที่มีการเสนอต่อ ครม. ได้แก่ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอการขอความเห็นชอบต่อรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็กในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิสตรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอกรอบการเจรจาของประเทศไทยและองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทรายสมัยที่ 13 พร้อมกับขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารที่มีการรับรองระหว่างการประชุมรัฐมนตรีเกษตรอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงครั้งที่ 2

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 23(ASEAN Joint Statement on Climate Change to COP 23) พร้อมกับเสนอร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 14 และร่างปฏิญญารัฐมนตรีว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาแห่งเอเชียและแปซิฟิก

ส่วนกระทรวงการต่างประเทศจะเสนอการดำเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับรัฐลิเบีย

เรื่องอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

Yengo Premium

ข่าวอื่นๆ