ราชกิจจาฯเผยประกาศตั้ง "กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว"

วันที่ 31 ส.ค. 2560 เวลา 21:04 น.
ราชกิจจาฯเผยประกาศตั้ง "กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว"
ราชกิจจาฯประกาศ ตั้ง กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ยุบศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อวันที่ 31 ส.ค. ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ฉบับที่3) พ.ศ. 2560 มีใจความว่า ให้ยุบเลิก ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศชต.) และจัดตั้งกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว โดยให้ภารกิจเกี่ยวกับการบริการ ช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก และให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว มาไว้ที่ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว มีผลนับตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจุเบกษา

ทั้งนี้ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ ระบุเหตุผลว่า ในปัจจุบันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้ มีปริมาณนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อให้การดูแลรักษาความปลอดภัย การให้บริการ การให้ความช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สมควรยกฐานะกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว สังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และจัดตั้งขึ้นเป็นกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

นอกจากนี้โดยที่สถานการณ์การก่อเหตุความไม่สงบ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการกระจายตัวไปยังพื้นที่อื่นๆนอกเหนือจากพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้  ดังนั้นเพื่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน ในการปฏิบัติหน้าที่ ระหว่างศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และตำรวจภูธรภาค 9 อันจะทำให้การแก้ไขปัญหาการก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่ดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สมควรยุบรวบ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ากับตำรวจภูธรภาค 9 จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กำหนดตำแหน่ง ในกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว รองรับไว้แล้ว โดยยังไม่มีการแต่งตั้งตัวบุคคลดำรงตำแหน่ง  ประกอบด้วย ผู้บัญชาการ 1 ตำแหน่ง รองผู้บัญชาการ 2ตำแหน่ง ผู้บังคับการ 4 ตำแหน่ง ขณะที่ตัดโอนตำแหน่ง ในศชต.ไปยัง บช.ภ.9 และบช.ตำรวจท่องเที่ยว