สนช.รับหลักการร่างกฎหมายตรวจเงินแผ่นดิน

วันที่ 31 ส.ค. 2560 เวลา 16:33 น.
สนช.รับหลักการร่างกฎหมายตรวจเงินแผ่นดิน
สนช.รับหลักการร่างกฎหมายตรวจเงินแผ่นดิน เพิ่มอำนาจคตง.คุมนักการเมืองจ้องหาประโยชน์ส่วนตัว ไม่เซตซีโร่คตง.แต่ต้องสรรหาผู้ว่าสตง.ใหม่ 60 วัน

เมื่อวันที่ 31 ส.ค. ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติ 164 ต่อ 1 คะแนนรับหลักการในวาระที่1ของร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน ตามที่คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญเสนอตามรัฐธรรมนูญพ.ศ.2560 จากนั้นได้มีการตั้งคณะกรรมาธิการจำนวน 30 คน เพื่อพิจารณาในรายละเอียดมีกำหนดเวลาการทำงานให้เสร็จภายใน 50วันก่อนส่งมาให้ที่ประชุมสนช.พิจารณาลงมติอีกครั้ง

สำหรับร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีสาระสำคัญ คือ การกำหนดให้คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) มีจำนวน 7 คน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 7 ปี ซึ่งมาจากบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านการตรวจเงินแผ่นดิน กฎหมาย การบัญชี การตรวจสอบภายใน การเงินการคลัง และด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจเงินแผ่นดินเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี

นอกจากนี้ ยังกำหนดให้มีผู้ว่าการตรวจเงินแผนดินหนึ่งคน ซึ่งมาจากการการสรรหาของคตง.และการลงมติเลือกของวุฒิสภา โดยผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินจะมีระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 6 ปี

ขณะเดียวกัน ได้บัญญัติถึงอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเป็นกรณีพิเศษไว้ในมาตรา 87 พอสังเขปว่าในกรณีที่ผลการตรวจสอบปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำด้วยประการใดๆที่มีผลให้สส. สว. มีส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย หรือ ตรวจสอบพบว่าคณะรัฐมนตรีเป็นผู้ประกระทำการหรืออนุมัติให้กระทำการหรือรู้ว่ามีการกระทำดังกล่าวแต่ไม่ได้สั่งยับยั้ง ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินแจ้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช) เพื่อดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจต่อไป

ขณะที่ บทเฉพาะกาลมาตรา 107 ว่าด้วยการดำรงอยู่ของคตง.ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนที่จะมีการประกาศใช้ร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญฯฉบับใหม่ กรธ.ในฐานะผู้เสนอร่างกฎหมายได้บัญญัติให้คตง.ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนยังคงให้ดำรงตำแหน่งต่อไปตามเดิม แต่สำหรับผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินที่ดำรงตำแหน่งอยู่ก่อน ยังคงทำหน้าที่ต่อไปได้จนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินคนใหม่

ทั้งนี้ มาตรา 108 กำหนดให้คตง.ต้องดำเนินการสรรหาและเสนอชื่อผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินคนใหม่ภายใน 60 วันนับแต่วันที่ร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญใช้บังคับ อย่างไรก็ตาม หากไม่ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินในระหว่างการสรรหาผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินคนใหม่ ให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีอำนาจแต่งตั้งรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตามที่เห็นสมควรเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรธ. กล่าวว่า โดยทั่วไปร่างกฎหมายฉบับนี้ได้ยึดแนวทางของคตง.ที่ปฏิบัติกันมาก่อนส่วนใหญ่แต่มีการปรับปรุงบางส่วนเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญเพื่อแก้ไขปัญหาในอดีต โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างคตง.และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งที่ผ่านมามีลักษณะต่างคนต่างทำงานและไม่ได้มีความชัดเจน

นายมีชัย กล่าวว่า ที่ผ่านมาองค์กรตรวจเงินแผ่นดินมีความแตกต่างจาองค์กรอิสระอื่น กล่าวคือ ในกรณีขององค์กรตรวจเงินแผ่นดินนั้นอำนาจทั้งปวงอยู่ที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ต่างจากองค์กรอิสระอื่นๆที่บุคคลที่เข้ามาเป็นคณะกรรมการจะเป็นผู้กำกับ ส่วนเจ้าหน้าที่จะเป็นฝ่ายสนับสนุนเท่านั้น ดังนั้น ร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงแก้ไขปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคตง.และผู้ว่าฯสำคัญบางประการ เช่น ให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินต้องเข้าร่วมชี้แจกับคตง.โดยตลอดโดยไม่มีสิทธิลงคะแนนเสียง อีกทั้งยังแยกอำนาจบางส่วนของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินออกมา โดยถ้าเป็นเรื่องการทุจริตจากการใช้งบประมาณผิดระเบียบจะให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)ไต่สวนเบื้องต้นก่อนส่งให้ป.ป.ช.ดำเนินการต่อไป เป็นต้น