สนช.อนุมัติ 2.9 ล้านล้านบาทภายใน 4 ชม.

วันที่ 31 ส.ค. 2560 เวลา 14:08 น.
สนช.อนุมัติ 2.9 ล้านล้านบาทภายใน 4 ชม.
มติสนช.อนุมัติ 2.9 ล้านล้านบาทภายใน 4 ชม. งบกลางใกล้ทะลุแสนล้าน ดันแผนปรองดองด้วยเงิน 500 ล้าน และปราบโกง 869 ล้านบาท แนะ กองทัพบกใช้สื่อในมือตอบโต้พวกบิดเบือน

เมื่อวันที่ 31 ส.ค. ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเอกฉันท์ 200 คะแนนเห็นชอบกับร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 วงเงิน 2.9 ล้านล้านบาท ซึ่งตามขั้นตอนทางสนช.จะส่งร่างพ.ร.บ.ที่ผ่านความเห็นชอบแล้วไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาต่อไป ทั้งนี้ สนช.ได้เวลาในการอภิปรายและลงมติให้ความเห็นชอบเป็นรายมาตราตั้งแต่เวลา 10.00น.-14.00น.รวมประมาณ 4 ชั่วโมง

โดยร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯมีสาระสำคัญ คือ งบประมาณรายจ่ายงบกลางจำนวน 97,823,525,500 บาท ซึ่งเป็นงบประมาณในความควบคุมของกระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในรายการ อาทิ ค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน หรือ เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

สำหรับเนื้อหาในร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯจะมีการจัดสรรงบประมาณแยกเป็นรายกระทรวงแล้ว ยังจัดทำงบประมาณตามแผนงานด้วย เช่น งบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์500,470,800 บาท งบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 869,303,200 บาท งบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม 833,983,900 บาท งบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 13,255,744,700 บาท เป็นต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ ยังมีข้อสังเกตและข้อเสนอต่อการจัดงบประมาณด้วย เช่น การเสนอให้กองทัพบกซึ่งมีสถานีวิทยุของกองทัพบกอยู่จำนวนมาก ควรใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนถึงเรื่องราวต่างๆที่มีการบิดเบือนอย่างทันท่วงที รวมทั้งควรใช้เป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาลและใช้ในการขับเคลื่อนงานของกองทัพบก เนื่องจากประชาชนในต่างจังหวัดมีข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาระ และควรจัดสรรเวลาเพื่อสื่อสารงานของกองทัพบกให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น

ที่สำคัญ ทุกหน่วยงานควรกำหนดให้วิสัยทัศน์ของหน่วยงานให้เป็นรูปธรรม ชัดเจนเพียงพอที่จะระบุได้ว่าหน่วยงานต้องดำเนินการอะไรเพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์อะไรที่สำคัญต้องปฏิบัติได้จริงและมีกำหนดเวลาที่แน่นอน

ภายหลังสนช.ลงมติให้ความเห็นชอบ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะตัวแทนของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวว่า ในนามของรัฐบาลต้องขอขอบคุณสนช.ที่ให้ความเห็นชอบกับงบประมาณ โดยครั้งนี้สนช.ได้ทำหน้าที่ให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายงบประมาณเป็นครั้งที่ 4 ติดต่อกัน การที่สนช.ได้ให้ความเห็นชอบงบประมาณทั้ง 4 ครั้ง เมื่อมองย้อนถึงอดีตที่ผ่านมารัฐบาลได้ใช้งบประมาณแก้ไขปัญหาประเทศที่ผ่านมาเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม สำหรับงบประมาณประจำปี 2561 รัฐบาลจะนำไปแก้ไขปัญหาและขับเคลื่อนประเทศไทย รวมไปถึงการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติในอนาคต โดยเฉพาะการแข่งขันกับต่างประเทศและการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

“รัฐบาลขอบคุณคณะกรรมาธิการ สมาชิกสนช.ทุกคน และรัฐบาลขอให้ความรับรองว่างบประมาณทั้งหมดที่สนช.ให้ความเห็นชอบ รัฐบาลจะนำไปใช้อย่างคุ้มค่าบนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาลและวินัยการเงินการคลังเพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป” นายวิษณุ กล่าว