โปรดเกล้าฯ ตั้ง "นันทวัลย์ ศกุนตนาค" เป็นปลัดกระทรวงพาณิชย์

วันที่ 28 ส.ค. 2560 เวลา 19:50 น.
โปรดเกล้าฯ ตั้ง "นันทวัลย์ ศกุนตนาค" เป็นปลัดกระทรวงพาณิชย์
ราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้ง “นันทวัลย์ ศกุนตนาค” ดํารงตําแหน่งปลัดกระทรวงพาณิชย์

เมื่อวันที่ 28 ส.ค. ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน โดยมีความว่า มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมการค้าภายใน และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ปลัดกระทรวง สํานักงาน ปลัดกระทรวงกระทรวงพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560

ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ผู้รับสนองพระราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี