โปรดเกล้าฯ ตั้ง "ฉัตรชัย พรหมเลิศ" เป็นปลัดมท.

วันที่ 28 ส.ค. 2560 เวลา 19:37 น.
โปรดเกล้าฯ ตั้ง "ฉัตรชัย พรหมเลิศ" เป็นปลัดมท.
ราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้ง “ฉัตรชัย พรหมเลิศ” ดํารงตําแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย 

เมื่อวันที่ 28 ส.ค. ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน โดยมีความว่า มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวงกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560

ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ผู้รับสนองพระราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี