โปรดเกล้าฯ ตั้ง "ชูเกียรติ มาลินีรัตน์" เป็นผอ.สํานักข่าวกรองฯ

วันที่ 28 ส.ค. 2560 เวลา 19:23 น.
โปรดเกล้าฯ ตั้ง "ชูเกียรติ มาลินีรัตน์" เป็นผอ.สํานักข่าวกรองฯ
ราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้ง “ชูเกียรติ มาลินีรัตน์” ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 28 ส.ค. ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน โดยมีความว่า มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายชูเกียรติ มาลินีรัตน์ ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ้นจากตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาติ และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560

ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ผู้รับสนองพระราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี