ครม.ตั้งเลิศวิโรจน์นั่งปลัดเกษตร-สุทธิพงษ์คุมกรมปกครองท้องถิ่น

วันที่ 08 ส.ค. 2560 เวลา 14:50 น.
ครม.ตั้งเลิศวิโรจน์นั่งปลัดเกษตร-สุทธิพงษ์คุมกรมปกครองท้องถิ่น
ที่ประชุมครม.มีมติแต่งตั้งเลิศโรจน์เป็นปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์-โยกสุทธิ์พงษ์จากรองปลัดมหาดไทยคุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

พ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขึ้นเป็นปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แทนนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.60  พร้อมแต่งตั้ง น.ส.จริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นรองปลัดกระทรวงเกษตร น.ส.ดุจเดือน ศศะนาวิน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นรองปลัดกระทรวงเกษตร นายสุรจิตต์ อินทรชิต ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง เป็นเลขาปฏิรูปที่ดิน นายโอภาส ทองยงค์  สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

นอกจากนี้ ที่ประชุม ครม. ยังมีมติตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอแต่งตั้ง นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายบุญธรรมเลิศ สุขขีเกษม ผู้ว่าฯยโสธรเป็นรองปลัดกระทรวง นายเกียรติศักดิ์ จันทรา วิศวกรใหญ่ กรมโยธาธิการ เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง นายสมชาย วิทย์ดำรง ผู้ว่าฉะเชิงเทราเป็นผู้ว่าฯนครพนม นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ เป็นผู้ว่าฉะเชิงเทรา

พ.อ.หญิง ทักษดา กล่าวต่อว่า 3.กระทรวงพาณิชย์ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 3.1 น.ส.บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง 3.2 นางกุลณี อิศดิศัย ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 3.3 นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการค้าภายใน และ 3.4 นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 4. กระทรวงวัฒนธรรม แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง คือ นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง