ครม.แต่งตั้งปลัด-อธิบดีหลายกระทรวง

  • วันที่ 25 ก.ค. 2560 เวลา 14:45 น.

ครม.แต่งตั้งปลัด-อธิบดีหลายกระทรวง

มติครม.ไฟเขียว แต่งตั้ง ปลัดกระทรวง - อธิบดี หล ายกระทรวง "พัชราภรณ์ อินทรียงค์"นั่งปลัดสำนักนายกฯ

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบแต่งตั้งโยกย้าย  นายธรรมยศ ศรีช่วย รองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นปลัดกระทรวงพลังงาน น.ส.อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอง เป็นปลัดกระทรวงแรงงาน นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนายการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นอธิบดีกรมสรรพสามิต พ.ต.อ. ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นอธิบดีกรมราชทัณฑ์ นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เป็นผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

นอกจากนี้ มติเห็นชอบให้แต่งตั้ง นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขึ้นเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี คนใหม่ แทน นายจิระชัย มูลทองโร่ย

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ