ประชาชนร่วมสะท้อนทางออกปรองดอง ชี้ต้องไม่ใช่นิรโทษกรรม

วันที่ 11 มิ.ย. 2560 เวลา 11:04 น.
ประชาชนร่วมสะท้อนทางออกปรองดอง ชี้ต้องไม่ใช่นิรโทษกรรม
โฆษกกลาโหมเผยประชาชนร่วมสะท้อนทางออกจากความขัดแย้งทางการเมืองที่ใช้ความรุนแรง โดยคำนึงถึงว่าการปรองดองมิใช่การนิรโทษกรรม

พล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม ในฐานะ ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง เปิดเผยว่า ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั้งส่วนกลางและภูมิภาคทั่วประเทศ จากเวทีการสร้างความสามัคคีปรองดองที่ผ่านมาในภาพรวมว่า ประชาชนมีความตื่นตัวและให้ความสนใจต่อประเด็นทางการเมืองมากที่สุด โดยมีความเห็นร่วมสอดคล้องกันโดยสรุปว่า  ความขัดแย้งทางการเมือง ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากอุดมการณ์และการมองประโยชน์ทางการเมืองที่แตกต่างของพรรคการเมือง  รวมทั้งการขาดความเข้าใจและละเลยการใช้หลักนิติรัฐ นิติธรรมในการบริหารงานทางการเมืองอย่างจริงจัง เป็นเหตุของการขาดความยุติธรรม ซึ่งเป็นรากเหง้าของความขัดแย้งและความไร้เสถียรภาพของสังคม

พรรคการเมือง จึงควรได้รับการพัฒนาไปสู่ความเป็นสถาบันทางการเมือง มีอุดมการณ์ของพรรคที่ชัดเจน มีการคัดกรองบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อเป็นทางเลือกของประชาชน ไม่ผูกขาดเฉพาะกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มบุคคลที่หมุนเวียนเข้ามาทำงานทางการเมือง จำเป็นต้องมีพฤติกรรมทางการเมืองที่พึงประสงค์ มีมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล ยอมรับผลการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมและเคารพในกรอบกติกาการทำงานร่วมกัน โดยใช้กลไกรัฐสภาในการแก้ปัญหา ไม่ใส่ร้ายป้ายสีและสร้างวาทกรรมที่ก่อให้เกิดความเกลียดชัง ให้ความสำคัญกับการปฏิรูปทางการเมืองและร่วมกันสร้างบรรยากาศความปรองดอง เพื่อนำไปสู่การเลือกตั้ง โดยยึดหลักสันติวิธีและไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา

ขณะเดียวกัน ต้องร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรอิสระหรือสถาบันทางการเมืองให้สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้ด้วยความโปร่งใส น่าเชื่อถือ มีระบบตรวจสอบการทำงาน เพื่อให้เกิดความเป็นกลางในทางการเมือง ร่วมกันวางระบบและกระบวนการเลือกตั้งให้มีกฎกติกาเป็นที่ยอมรับ ด้วยความสุจริต เที่ยงธรรม ได้รับความเชื่อถือ มีการลงโทษนักการเมืองที่ทุจริตอย่างจริงจัง  เร่งรัดพิจารณาคดีทางการเมืองให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว โดยคำนึงว่าการปรองดองไม่ใช่การนิรโทษกรรม รวมทั้งผ่อนคลายให้สามารถดำเนินกิจกรรมทางการเมืองตามความเหมาะสม พร้อมกันนี้จำเป็นต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งของการเมืองภาคประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยที่ถูกต้อง กระจายอำนาจและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในระบบกลไกตรวจสอบถ่วงดุลระดับท้องถิ่นมากขึ้น

พล.ต.คงชีพ กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลโดยการทำงานของคณะกรรมการเตรียมการสร้างความสามัคคีปรองดองทุกคน มีความตั้งใจจริงและเข้าใจความรู้สึกของทุกฝ่าย จากการเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างรอบด้านที่ผ่านมา ข้อมูลความเห็นที่ได้รับในทุกประเด็นมีคุณค่ายิ่ง และถือเป็นบทเรียนและโอกาสครั้งสำคัญที่ทุกคนจะได้เปิดใจกว้าง ทบทวน เรียนรู้และทำความเข้าใจไปด้วยกัน เราต่างตระหนักดีร่วมกันว่า ความปรองดองที่เป็นรูปธรรม จำเป็นที่ทุกคนต้องมีความอดทนและเสียสละเพื่อส่วนรวม เรียนรู้และเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้น ควบคู่กับการตั้งเข็มมุ่งสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมตามบทบาทหน้าที่ โดยเฉพาะประเด็นความเห็นร่วมที่สอดคล้องกัน อันจะนำไปสู่ความสงบสันติของการอยู่ร่วมกันและพัฒนาการทางสังคม เพื่อประโยชน์ร่วมของทุกคน

สำหรับข้อคิดเห็นที่ นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ เลขาฯ นปช.ได้เสนอไว้ใน 4 ประเด็นนั้น  ได้รับการบันทึกไว้ในเอกสารการรวบรวมความเห็นอย่างครบถ้วนแล้ว และขอยืนยันว่าเราจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับประโยชน์ร่วมกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต