โพลล์เผยประชาชนมอง3ปีคสช.พาชาติพัฒนาขึ้นเล็กน้อย

  • วันที่ 27 พ.ค. 2560 เวลา 08:58 น.

โพลล์เผยประชาชนมอง3ปีคสช.พาชาติพัฒนาขึ้นเล็กน้อย

กรุงเทพโพลล์เผยประชาชน40.9%มอง3ปีรัฐบาลคสช.พาประเทศพัฒนาขึ้นเล็กน้อยและ56.4%คาดหวังจะปฎิรูปประเทศได้สำเร็จทุกด้าน

กรุงเทพโพลล์ ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง "ก้าวเข้าสู่ปีที่ 4 ของ คสช." เก็บข้อมูลจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,269 คน พบว่า ร้อยละ 56.4 ยังคงคาดหวังว่า คสช.จะสามารถปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ ได้สำเร็จ ดังสโลแกน "เราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นาน" ได้ค่อนข้างมาก ถึงมากที่สุด ขณะที่ ร้อยละ 38.0 คาดหวังค่อนข้างน้อย ถึงน้อยที่สุด และ ร้อยละ 5.6 ไม่แน่ใจ

ประชาชน ร้อยละ 40.9 มองว่า ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ของ คสช. ว่ามีผลงานบ้าง บริหารและปฏิรูปประเทศในภาพรวมทำให้ประเทศพัฒนาขึ้นเล็กน้อย ส่วนร้อยละ 33.7 เห็นว่า มีผลงานเด่นชัด ประเทศมีการพัฒนาขึ้นมาก ขณะที่ร้อยละ 23.1 เห็นว่าเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง และ ร้อยละ 2.3 ไม่แน่ใจ

เมื่อถามต่อว่าก้าวเข้าสู่ปีที่ 4 ของ คสช. อยากเห็นผลงานการปฏิรูปประเทศในเรื่องใดให้เด่นชัดขึ้นมากที่สุด  ร้อยละ 50.1 การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเป็นธรรม ร้อยละ 48.3 มีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพ, ร้อยละ 46.6 ขจัดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคม,ร้อยละ 44.3 การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่มีความเหมาะสมกับสังคมไทย และร้อยละ 37.4 การมีกลไกการเลือกตั้งที่สุจริตและเป็นธรรม

ที่มา http://bangkokpoll.bu.ac.th/poll/result/doc/poll827_1.pdf

เรื่องอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

Nytive

ข่าวอื่นๆ