เผย วาระ ครม. 23 พ.ค. 2560

วันที่ 23 พ.ค. 2560 เวลา 07:20 น.
เผย วาระ ครม. 23 พ.ค. 2560
นายกรัฐมนตรี นั่งหัวโต๊ะประชุมครม. มีหลายวาระที่น่าติดตาม

เมื่อวันที่ 23 พ.ค. เวลา 09.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) จะเป็นประธานการประชุม คสช. หลังจากนั้นจะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ซึ่งมีหลายวาระน่าสนใจต้องติดตาม  เริ่มจากที่จะมีการนำเสนอให้ ครม. รับทราบผลการประชุม คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ (มินิคาบิเนต)  ที่มีการประชุมเมื่อวันที่22 พ.ค. มีประเด็นสำคัญคือการอนุมัติกฎหมายเพื่อปรับโครงสร้างสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) การดำเนินการเพื่อเร่งรัดการลงทุนในโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) และการดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 

พร้อมกันนี้ กระทรวงการคลังจะเสนอร่างประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง ลดอัตราและยกเว้นภาษีสรรพสามิต ฉบับที่... กระทรวงคมนาคมจะเสนอร่างพระราชกำหนดเรือไทย พ.ศ.... และร่างพระราชกำหนดการเดินเรือ พ.ศ....

สภาเกษตรกรแห่งชาติ จะขอความเห็นชอบแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม พ.ศ.2560-2561 ส่วนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอขอยกเว้นมติ ครม.เพื่อดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ในพื้นที่ป่าชายแลนในท้องที่อ.ท่าศาลา อ.เมือง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราชและจัดที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยให้ชุมชนในท้องที่จังหวัดชายฝั่งทะเล 18 จังหวัด

ส่วนวาระด้านการต่างประเทศนั้น กระทรวงพาณิชย์จะเสนอพิธีสารเพื่อแก้ไขความตกลงความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นระหว่างไทย-นิวซีแลนด์   กระทรวงการต่างประเทศเสนอกรอบการเจรจาสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน สนธิสัญญาว่าด้วยการโอนผู้ต้องคำพิพากษาและความร่วมมือในการบังคับให้เป็นไปตามคำพิพากษาคดีอาญาและสนธิสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องทางอาญา

กระทรวงวิทยาศาสตร์ขออนุมัติจัดทำและลงนามร่างแผนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี  2560-2562 ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาธารณรัฐอินเดีย  และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเสนอการลงนามในแถลงการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันยับยังและขจัดการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงแห่งประเทศญี่ปุ่น