มติสนช.เห็นชอบอนุสัญญาตปท.คุ้มครองคนถูกอุ้มหาย

วันที่ 10 มี.ค. 2560 เวลา 13:30 น.
มติสนช.เห็นชอบอนุสัญญาตปท.คุ้มครองคนถูกอุ้มหาย
สนช.เห็นชอบอนุสัญญาตปท.คุ้มครองคนถูกอุ้มหาย วางหลักให้กรณีต้องเป็นโทษอาญาร้ายแรง

เมื่อวันที่ 10 มี.ค. ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเอกฉันท์ 205 คะแนนเห็นชอบกับอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญ ตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอเพื่อให้สนช.เห็นชอบหนังสือสัญญาระหว่างประเทศตามมาตา 23 รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวพ.ศ.2557

สำหรับสาระสำคัญของอนุสัญญาดังกล่าว คือ การกำหนดการบังคับให้หายสาบสูญ หมายถึง การจับกม คุมขัง ลักพาตัว หรือการลิดรอนสิทธิเสรีภาพในรูปแบบอื่น โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลซึ่งกระทำโดยได้รับการอนุญาต การสนับสนุนหรือการยอมรับโดยปริยายของรัฐ ตามมาด้วยการปฏิเสธที่จะยอมรับว่าได้มีการลอดรอนเสรีภาพ หรือการปกปิดชะตากรรมหรือสถานที่ปรากฏตัวบุคคลที่หายสาบสูญ ซึ่งส่งผลให้บุคคลดังกล่าวตกอยู่ภายนอกการคุ้มครองของกฎหมาย

นอกจากนี้ การกำหนดให้รัฐภาคีแต่ละรัฐต้องดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อประกันว่าการบังคับให้หายสาบสูญถือเป็นความผิดตามกฎหมายอาญาของตน ขณะเดียวกัน รัฐภาคีแต่ละรัฐต้องทำให้ความผิดฐานบังคับให้สาบสูญเป็นความผิดที่มีโทษ ซึ่งมีระวางโทษที่เหมาะสมกับความร้ายแรงอย่างยิ่งของการกระทำดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม รัฐภาคีแต่ละรัฐอาจกำหนดให้เหตุบรรเทาโทษ โดยเฉพาะบุคคลซึ่งถูกกล่าวหาเกี่ยวข้องกับการบังคับให้หายสาบสูญแต่ได้มีส่วนช่วยอย่างแท้จริงให้ค้นพบบุคคลที่หายสาบสูญโดยยังมีชีวิตอยู่ หรือทำให้สามารถคลี่คลายคดีการบังคับให้หายสาบสูญ หรือระบุตัวผู้กระทำการบังคับให้หายสาบสูญ เช่นเดียวกับกับการอาจกำหนดเหตุที่ทำให้โทษหนักขึ้น โดยเฉพาะในกรณีที่บุคคลที่หายสาบสูญเสียชีวิต หรือการกระทำให้สตรีมีครรภ์ ผู้เยาว์ คนพิการ หรือบุคคลที่อยู่ในสภาพเปราะบางอย่างยิ่งอื่นๆ ถูกบังคับให้หายสาบสูญ ทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่อวิธีพิจารณาความอาญาอื่นๆ

จากนั้น ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติ 195 คะแนน และ 159 คะแนนเลือก นายอุดม รัฐอมฤต กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) และนายวีรวิทย์ วีวัฒนวานิช ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตวิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิตามลำดับ