ดุสิตโพลเผยคนแนะรัฐเร่งแก้ปัญหาปากท้อง

วันที่ 18 ธ.ค. 2559 เวลา 12:08 น.
ดุสิตโพลเผยคนแนะรัฐเร่งแก้ปัญหาปากท้อง
ดุสิตโพลเผยคนแนะรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาปากท้อง-กระตุ้นเศรษฐกิจ พอใจผลงานดูแลความสงบ จัดระเบียบสังคม

เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ เรื่องประชาชนอยากให้รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ทำอะไร ใน 1 ปีข้างหน้า โดยจากการบริหารประเทศของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ใน 2 ปีที่ผ่านมา มีการดำเนินงานตามโรดแมปที่วางไว้และจะมีการเลือกตั้งในปลายปี 2560 เพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลและเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานให้กับรัฐบาลต่อไปใน 1 ปีข้างหน้า ซึ่งจากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,131 คน ระหว่างวันที่ 12-16 ธันวาคม 2559 สรุปผลได้ ดังนี้

เมื่อถามว่าผลงานรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ที่ประชาชน“ชื่นชอบ" คือ

อันดับ 1 การดูแลความสงบเรียบร้อย จัดระเบียบสังคม 84.62%

อันดับ 2 การปราบปรามยาเสพติดและการทุจริตคอรัปชั่น 82.23%

อันดับ 3 มาตรการลดหย่อนภาษี ช็อปช่วยชาติ กระตุ้นการท่องเที่ยว 71.35%

อันดับ 4 การพัฒนาระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 70.82%

อันดับ 5 ขึ้นทะเบียนชาวนาและผู้มีรายได้น้อย 64.72%

เมื่อถามว่าผลงานรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ที่ประชาชนเห็นว่าควร“เร่งทำโดยด่วน" คือ

อันดับ 1 แก้ปัญหาปากท้อง รายได้ หนี้สินของประชาชน 87.27%

อันดับ 2 กระตุ้นเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน 79.84%

อันดับ 3 ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน เป็นหนี้ ไม่ที่ทำกิน ราคาผลผลิตตกต่ำ 77.98%

อันดับ 4 การร่างรัฐธรรมนูญและกฏหมายลูก 68.17%

อันดับ 5 แก้ปัญหาคนตกงาน ว่างงาน ช่วยเหลือให้คนมีงานทำ 61.40%

เมื่อถามว่าเหลือเวลาอีก 1 ปี ตามโรดแมป ประชาชนเห็นว่างานที่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ควรทำ คือ

อันดับ 1 เร่งสร้างประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน 86.74%

อันดับ 2 ทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 73.75%

อันดับ 3 การสร้างความสามัคคี ปรองดองของคนในชาติ 72.68%

อันดับ 4 วางแนวทางการจัดการเลือกตั้งให้มีความโปร่งใส ยุติธรรม 65.78%

อันดับ 5 ใช้อำนาจตามมาตรา 44 แก้ปัญหาที่สำคัญของบ้านเมือง 59.15%