สนช.อัญเชิญ "สมเด็จพระบรมฯ"ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ เริ่มรัชกาลใหม่

วันที่ 29 พ.ย. 2559 เวลา 11:59 น.
สนช.อัญเชิญ "สมเด็จพระบรมฯ"ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ เริ่มรัชกาลใหม่
สนช.รับทราบมติครม. อัญเชิญ"สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช" ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ เริ่มรัชกาลใหม่

ที่รัฐสภา เมื่อเวลา 11.19น. วันที่ 29 พ.ย. มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ครั้งที่ 76/2559(เป็นพิเศษ) เรื่อง การดำเนินการตามมาตรา 2 ของรัฐธรรมนูญ ฉบับชั่วคราว พ.ศ.2557 ประกอบกับมาตรา 23 ของรัฐธรรมนูญพ.ศ.2550

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสนช.แจ้งต่อที่ประชุมว่า "ตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวังเรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต บัดนี้ นายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่ นร.0503/44549 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง แจ้งเรื่องการสถาปนาแต่งตั้งพระรัชทายาทไว้แล้วตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช 2467 แจ้งว่า บัดนี้ราชบัลลังก์ว่างลงและพระมหากษัตริย์ได้ทรงแต่งตั้งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นพระรัชทายาทไว้ตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช 2467แล้ว คณะรัฐมนตรีจึงขอแจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบและประธานรัฐสภาเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อทราบ และให้ประธานรัฐสภาอัญเชิญพระรัชทายาทขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์สืบไป

"ท่านสมาชิกครับตามที่ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่รัฐสภาได้รับทราบการแจ้งมติคณะรัฐมนตรีแล้ว ในขั้นตอนต่อไปผมจะได้นำความกราบบังคมทูลอัญเชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นทรงราชย์สืบราชสันตติวงศ์เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของประชาชนชาวไทยสืบไป ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับชั่วคราว พุทธศักราช 2557 ประกอบมาตรา 2 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 23

"ท่านสมาชิกครับในโอกาสอันเป็นมหามงคล ผมขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านโปรดยืนขึ้นเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลใหม่ ท่านสมาชิกครับขอได้โปรดกล่าวคำถวายพระพรพร้อมกัน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ท่านสมาชิกครับบัดนี้หมดวาระการประชุมสำหรับวันนี้แล้ว ผมขอปิดประชุม"