มหา’ลัยรัฐรับจ๊อบเลี่ยงกม.

วันที่ 24 พ.ย. 2559 เวลา 08:11 น.
มหา’ลัยรัฐรับจ๊อบเลี่ยงกม.
สภาปฏิรูปปูดมหาวิทยาลัยรัฐเลี่ยงกฎหมายรับงานที่ปรึกษาหน่วยงานรัฐ

นายวรวิทย์ ศรีอนันต์รักษา โฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ แถลงว่า ที่ประชุมคณะ กมธ.ได้จัดเวทีเสวนา โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ คือ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง และ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร รวมถึง พ.ร.บ.การขัดกันแห่งผลประโยชน์

“ที่ประชุมได้แสดงความเห็นตั้งข้อสังเกตถึงการรับงานของมหาวิทยาลัยของรัฐที่ตั้งเป็นศูนย์บริการทางวิชาการ และที่ปรึกษาควบคุมงานรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งรับงานจากหน่วยงานของรัฐที่อาจเป็นการเลี่ยงขั้นตอนตามกฎหมาย” นายวรวิทย์ กล่าว

ทั้งนี้ เนื่องจากไม่ต้องประมูล ไม่ต้องชี้แจงหรือถูกตรวจสอบจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และที่สำคัญมีการล็อกสเปกให้กับพรรคพวกตัวเอง

“บางโครงการมีการหักค่าหัวคิว 30% และมีการตีโป่งงบประมาณ โดยในแต่ละปีจะมีโครงการที่มหาวิทยาลัยของรัฐรับงานในลักษณะนี้เป็นหมื่นล้าน ซึ่งถือเป็นวิธีการที่ไม่ชอบ สมควรจะยกเลิก เพราะมหาวิทยาลัยมีหน้าที่สอนหนังสือ เป็นหน่วยงานที่ให้ความรู้ทางวิชาการ” นายวรวิทย์ กล่าว

นายชาญชัย อิสระเสนารักษ์ อนุกรรมาธิการ กล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ... มีความสอดคล้องตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 เพื่อให้เกิดความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน

อาทิ หน่วยงานภาครัฐจะต้องประกาศล่วงหน้า ถึงหลักเกณฑ์ในการตัดสินและวินิจฉัยในการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเปิดเผยและเป็นธรรม โดย พ.ร.บ.ดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ทั้งภาคส่วนของรัฐและเอกชน เพื่อให้มีทิศทางเดียวกันในการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส

นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธาน กมธ.วิสามัญด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ สปท. กล่าวว่า กมธ.ได้พิจารณากลไกป้องกันการทุจริตในด้านต่างๆ ให้เกิดความครบถ้วนและชัดเจนในทุกมิติ เช่น การยกร่าง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ... ที่จากเดิมเป็นเพียงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งสาระสำคัญจะเป็นการตั้งมาตรฐานในการจัดซื้อจัดจ้างให้เกิดความโปร่งใสและชัดเจนภาพประกอบข่าว